Nabór wniosków - Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie

2012-01-09 11:10:19
A+ A-
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Różnicowanie działań w kierunku działalności nierolniczej- limit dostępnych środków: 250 000,00zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit

dostępnych środków: 754 403,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 16.01.2012 do dnia 14.02.2012 roku

Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce „PROW”- Pliki do pobrania, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,

- co najmniej 3 punkty w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w siedzibie LGD – „Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. 

 

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Multimedia

Do pobrania