Świeradów-Zdrój

DODATEK WĘGLOWY - INFORMACJA

2022-08-18 14:13:48
A+ A-

Rusza nabór wniosków na dodatek węglowy

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, który dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 


Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.


Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny,brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych.

 

 

Kamila Jednorowska-Męcina
inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 75 78 16 343

 

Multimedia

Do pobrania