Świeradów-Zdrój

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH - Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

2021-12-21 13:25:56
A+ A-

​ Świeradów-Zdrój, 2022-12-21

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w Świeradowie-Zdroju w 2022 roku

 

I. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

II. Adresaci:

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

III. Cel:

Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych miasta Świeradów-Zdrój w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wyłonione oferty uzyskają dotację na dofinansowanie realizacji zadania.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych i rodzaje zadań:

 

Lp.

Rodzaj zadań / nazwa zadania

Opis

Wysokość środków publicznych na

realizację zadania planowana w

 

 

 

1.

 

 

 

Organizacja zajęć piłki nożnej.

Działania planowane w ramach realizacji zadania będą miały na celu upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu.

Zadanie powinno obejmować w szczególności: zgłoszenie zawodników do udziału w zawodach, organizację treningów, udział w zawodach, obozy sportowe.

Zadanie przeznaczone jest głównie dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze Świeradowa-Zdroju

Wysokość środków publicznych

planowanych w budżecie Miasta Świeradów-Zdrój na realizację zadań w 2022 r. wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpocznie się: Organizacja zajęć piłki nożnej od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 roku,

 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

 3. Wybór oferty przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (Oferentem).

 4. W sytuacji rezygnacji przez Oferenta z przystąpienia do zawarcia umowy bądź niemożności osiągnięcia celu zakładanego w ofercie, Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój może podjąć decyzję o przyznaniu niewykorzystanej kwoty dotacji wybranemu podmiotowi, którego oferta uzyskała w konkursie ilość punktów kwalifikujących zadanie do dofinansowania.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10 % wkład własny i/lub z innych źródeł. W tym finansowy udział własny lub z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitych kosztów zadania. Oferent może wykazać 5 % niefinansowy udział własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).

 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

  1. zadania i zakupy inwestycyjne,

  2. zakup sprzętu i wyposażenia przekraczającego 20 % wysokości przyznanej dotacji,

  3. zakup artykułów spożywczych, z wyjątkiem wody i napojów o wartości nie przekraczającej 5 % wysokości przyznanej dotacji,

  4. pokrycie kosztów utrzymania biura (delegacje, koszty przesyłek, zakup artykułów biurowych, opłat bankowych i telefonicznych).

  5. budowę, zakup lub remont budynków,

  6. pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,

  7. zakup gruntów,

  8. opłacenie zadań koordynatora.

 

VII. Warunki składania ofert.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (tj.: Dz.U.2018.2057 z dnia 19.10.2018r.).

 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce -> Ogłoszenia/ Konkursy ofert/Konkursy ofert 2021/, www.swieradowzdroj.pl w zakładce: Nasze miasto/Konkursy ofert/ Konkursy ofert 2021.

 3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).

 4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. : tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

 5. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

  1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

  2. wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  3. w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną – porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniodawców,

  4. numery Pesel osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania ogłoszonego w ofercie,

  5. kserokopie aktualnego statutu na podstawie, którego oferent działa,

  6. inne dokumenty istotne dla oceny oferty – np. zaświadczenie o przygotowaniu merytorycznym osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania publicznego, uprawnienia do prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, patronaty medialne.

 6. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

 7. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć. W przypadku składania przez Oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 13.00.

 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, a nie data stempla pocztowego.

 4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie 3 dni od daty powiadomienia Oferentów: telefonicznie lub mailem.

 7. Oferty które nie zostaną uzupełnione lub będą nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: tj.: Dz.U.2018.450 ze zm).

 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

 3. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój, który podejmie ostateczną decyzję.

 4. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. Ocena formalna oferty: poprawne wypełnienie oferty, komplet załączników, zrozumiałość i przejrzystość oferty, kompletność opisu działań: 30 pkt.

  2. Ocena możliwości realizacji zadania: miejsce i cel wykonania zadania, oryginalność i innowacyjność projektu, spójny harmonogram planowanych działań, uwzględnienie wśród beneficjentów realizowanego zadania osób z niepełnosprawnością, przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, liczba uczestników, częstotliwość działań: 60 pkt.

  3. Budżet zadania: ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym celowość oszczędności oraz efektywność wykorzystania środków: 45 pkt.

  4. Środki własne: planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (z zastrzeżeniem, że czynnik ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku zlecenia realizacji zadań w formie wspierania), nie tylko wkład finansowy, ale także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków: 30 pkt.

  5. Analiza i ocena realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych (w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne), uwzględniającą rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 15 pkt.

 1. Każdy z członków Komisji ocenia ofertę indywidualnie i przyznaje punkty, zgodnie z zaproponowanym kryterium, dysponując 180 punktami.

 1. Oferta zaopiniowana do dofinansowania musi uzyskać min. liczbę punktów 120 na 180 możliwych.

 2. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

X. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2022 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

 2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie o przyznaniu dofinansowania.

 4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

XI. Umowa

 1. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

 2. W przypadku kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 208 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057 z dnia 29.10.2018r.).

 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

 

XII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu w 2021 roku wynosiła 63 000,00 zł .

 

 

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

Multimedia