REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU "CZARCI MŁYN"

2019-09-04 20:49:08
A+ A-

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU „CZARCI MŁYN”

zlokalizowanego w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Lwóweckiej 5,

zwan ego w dalszej części obiektem.

Postanowienia ogólne.

§   1

 1. Korzystający z obiektu ma ją obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i respektować wszystkie jego zapisy , a korzystanie   z obiektu   jest równoznaczne z   wyrażeniem   zgod   y   na   wszystkie   jego postanowienia.

 2. Obiekt   jest   miejsc   em   publicznym,   stanowiącym własność   Gminy   Miejskiej   Świeradów-Zdrój   i pozostającym w   użyczeniu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i   P   romocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju   (MCKAiPG)   ,   przy ul. Dworcowej 1.

 3. Zwiedzanie i korzystanie z obiektu jest   odpłatne.

 4. Wysokość opłat,   sposób korzystania z biletów oraz   wykaz osób upoważnionych do zakupu bilet   ów   ulgow   ych   , określa cennik dostępny   w obiekcie,   w BIP,   na   stronie internetowej oraz w kasie i stanowi załącznik   n   r   2   do   Zarządzenia Nr 15/2019   Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r.

   

Dni i godziny otwarcia. Czas zwiedzania.

§   2

 1. Obiekt   można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych do 30 osób.

 2. Grupy zorganizowane   (minimum 15 osób)   zobowiązane są do wcześniejszego   telefonicznego lub mailowego   ustalenia terminu przyjazdu   najlepiej z   minimum   jednodniowym wyprzedzeniem -   nr tel.: 75 78 45 325, e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl.

 3. Od września do   czerwca włącznie   obiekt   jest czynny:

  - od środy do soboty w godzinach   10.00   -16.00,

  - zwiedzanie zaczyna się o każdej pełnej godzinie:   10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

 4. W lipcu i sierpniu   oraz w okresie zimowych, ferii dolnośląskich   obiekt jest   czynn   y   :

  - od wtorku do   soboty   w godzinach 1   0.   00-17.00.

  -   zwiedzanie zaczyna się o każdej pełnej godzinie: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

 5. Czas zwiedzania wynosi około 30 minut.

 6. Od września do czerwca w każdy wtorek organizowane są warsztaty z pieczenia chleba.   Maksymalna ilo   ś   ć osób na warsztatach to: 10 osób dorosłych   lub   16. dzieci.   Na   warsztaty obowiązuje   rezerwacj   a   telefoniczn   a   lub mailow   a.

 7. Dostępne godziny warsztatów to 9.00 i 12.00.Warsztaty trwają do 3 godzin.

 8. Obiekt   zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania i czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy   lub całkowitego wyłączenia obiektu, o czym informacja będzie podana do wiadomości publicznej.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące   aktualnych   dni i godzin otwarcia podane są do wiadomości publicznej na stronie miasta Świeradów-Zdrój [   www.   swieradowzdroj.pl] oraz na profil   u Facebook: /CzarciMlynSwieradow.

 

Zasady zwiedzania i korzystania z obiektu.

§   3

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z   gospodarzem obiektu   lub z przewodnikiem zewnętrznym,   po ustaleniu tego z gospodarzem.

 2. Czas oczekiwania   gospodarza   na grupę wynosi   maks.   5   minut od godziny rezerwacji.

 3. Turyści indywidualni mają możliwość zwiedzania o każdej pełnej godzinie z   gospodarzem,   chyba że dana godzina jest zarezerwowana   dla grupy zorganizowanej.

 4. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania w przypadku rezygnacji z   e   zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakc   ie telefonicznie lub mailowo   gospodarza obiektu.

 5. Na terenie obiektu można swobodnie robić zdjęcia i nagrywać.

 6. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez gospodarza   obiektu   ,   w szczególności   jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.

 7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie   prawni   .

 8. Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej.

 9. Spożywanie posiłków oraz napojów dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

 10. Osobom znajdującym się na terenie obiektu zabrania się:

-   prowadzenia działalności handlowej, bez zgody gospodarza terenu;

- przenoszenia wyposażenia obiektu, bez zgody gospodarza terenu;

- niszczenia mienia;

- niszczenia terenu zielonego wokół obiektu;

- niszczenia miejsc przeznaczonych do wypoczynku;

- zakłócania porządku;

- wprowadzania zwierząt bez smyczy;

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

- w noszeni a na teren obiektu: wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.

 1. W obiek cie istnieje możliwość zorganizowania spotkania, typu wydarzenie kulturalne, po ustaleniu z gospodarzem wszelkich szczegółów, także tych związanych z kosztami .

 2. Na terenie obiektu „Czarciego Młyna” obowiązuje segregacja śmieci, gdyż dbamy o środowisko naturalne.

 

Postanowienia końcowe.

§ 4

 1. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu o sób trzecich , zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

 3. Osoby uczulone na zioła, gluten i inne substancje korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

 4. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego zachowania i niewłaściwego korzystania z infrastruktury obiektu. W związku z tym, wszelkie uwagi dotyczące awarii, uszkodzeń i zniszczeń należy niezwłocznie przekazać gospodarzowi obiektu.

 5. Za szkody spowodowane w obiekcie, na mieniu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przez nieletnich, odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni .

 6. Podczas odwiedzin w obiekcie osobą decyzyjną pozostaje gospodarz, do którego uwag należy się stosować.

 7. Biorący udział w zwiedzaniu, warsztatach   i wydarzeniach mających miejsce na terenie obiektu,   zobowiązani są do przestrzegania zasad   sanitarnych,   BHP, przepisów przeciwpożarowych   i ogólnych zasad współżycia społecznego   .

 8. Wszelkie zachowania, które będą wykroczeniem poza Regulamin, a prośby gospodarza nie pr   z   yniosą skutku, zostaną zgłoszone   odpowiednim   służbom porządkowym, w tym policji.

 9. Osoby korzystające z obiektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych, głównie na stronie miasta oraz profilu obiektu w mediach społecznościowych   itp.

 10. Za pieniądze, klucze, dokumenty i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni   oraz innych miejscach na terenie obiektu,   obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

 11. W sprawach skarg i wniosków organem nadrzędnym jes   t   Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju,   59-850 Świeradów-Zdrój,   ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482 lub 75 71 36 483.

Multimedia

Do pobrania