Świeradów-Zdrój

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

2019-06-28 12:03:35
A+ A-

ZARZĄDZENIE NR 46/2019

BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju

 

Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. , poz.1587) oraz § 1, § 2, § 6 ,

§ 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz w publicznej placówce (Dz. U.z 2017 r., poz. 1597) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506) , zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła w Świeradowie-Zdroju z siedzibą w Świeradowie-Zdroju ul. Sanatoryjna 3.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2019

Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój

z dnia 28czerwca 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Miasta Świeradów – Zdrój

ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju

ul. Sanatoryjna 3

 

 1. Organ prowadzący publiczną szkołę:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

 1. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju

ul. Sanatoryjna 3

59-850 Świeradów-Zdrój

 1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba , które spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 , § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz w publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597)

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły szkoły;

2) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji);

4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U z 2018, poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.)

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju „ - w terminie do dnia 15 lipca 2019r., do godziny 14/00 na adres: Urząd Miasta Świeradów – Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta (parter) - decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój.

 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 5. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów , o których mowa w ust. 4 pkt 4,5,6,7,12 i 13.

 6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

Multimedia

Do pobrania