Świeradów-Zdrój

KONKURS OFERT NR 4 - Brydż dla mieszkańców Świeradowa-Zdroju

2009-05-06 09:04:28
A+ A-

KONKURS NR 4/2009

OGŁOSZENIE

 

na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz realizując Uchwałę Nr XLV/228/2008 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój o g ł a s z a:

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

I. "Brydż dla mieszkańców Świeradowa-Zdroju "

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę na realizację zadania: 1.000 zł

 1. Organizacja spotkań brydżowych dla mieszkańców Świeradowa-Zdroju, udział w zawodach - meczach.

II. Wysokość środków:

 1. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Gmina przekaże w roku 2009 kwotę:

1.000 złotych.

 1. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z dofinansowania realizacji zadania.

 2. Koszty realizacji zadania, które wnioskodawcy ponieśli przed podpisaniem umowy nie mogą być refundowane ze środków publicznych, przekazywanych w ramach dotacji celowej przez Gminę.

III. Warunki realizacji projektu:

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Podmiot realizujący projekt zobowiązany jest do informowania o źródle dofinansowania, a w szczególności do zamieszczania we wszelkich nośnikach informacyjnych dotyczących realizowanego zadania zapisu: "Projekt współfinansowany przez Gminę Świeradów-Zdrój" oraz do informowania o źródle finansowania uczestników imprez odbywających się w ramach projektu.

 1. Realizacja zadań w tym zakresie będzie powierzona co najmniej jednemu podmiotowi.

 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które:

 1. są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski,

 2. wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji zadań, których dotyczy składany przez nie wniosek,

 3. prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych przychodów między swoich członków.

 1. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu typu: opłata za telefon, fax, opłaty pocztowe, czynsz, CO będą mogły być pokrywane z dotacji do wysokości 5% wartości dotacji.

 2. Koszty związane z adaptacją pomieszczeń dla celów realizacji zadania będą mogły być pokrywane z dotacji do wysokości 5% wartości dotacji.

IV. Terminy.

 1. Termin składania wniosków: 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 06.05.2009 r.

 2. Termin realizacji zadań konkursowych obejmuje okres od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31.12.2009 roku.

 3. Ocena wniosków nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

 4. Po zakończeniu procedury konkursowej i wyborze ofert wnioskodawcy w terminie do 30 dni otrzymają informację z uzasadnieniem:

- o przyjęciu projektu do realizacji i wielkości dofinansowania,

- o nieprzyjęciu projektu do realizacji i braku dofinansowania.

 1. Wnioski złożone w ramach ogłoszonego konkursu nie będą wnioskodawcom zwracane.

 

V. Wymagania dotyczące składanej oferty:

 1. Wniosek o finansowe wsparcie złożony powinien być na druku będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zwany dalej rozporządzeniem (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 2. Złożony wniosek należy wypełnić na maszynie, komputerze lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem i w sposób przejrzysty.

 3. Złożony wniosek musi być kompletny, a na zadane w nim pytania odpowiedzi powinny być udzielane w sposób jasny i zrozumiały; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy to zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub liczbę „0” (zero) jeżeli wymagane jest podanie wartości liczbowej.

VI. Wymagane załączniki.

 1. Aktualny odpis z KRS lub innego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe1 za ostatni rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu, w przypadku podmiotu, który powstał w 2007 r. sprawozdanie obejmuje okres od powstania podmiotu do końca roku 2008.

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zaplanowanego działania.

 4. Inne załączniki mogące mieć uzasadnione znaczenie w ocenie wniosku – nieobowiązkowo wg. uznania wnioskodawcy.

 5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania dokumentów.

VII. Procedura składania wniosku:

 1. Wniosek o dotację wraz z załącznikami złożyć należy (w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem "Konkurs ofert na wsparcie działań z zakresu ....) w siedzibie Referatu ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu (Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, pok. Nr 24 b (II piętro). Na kopercie podać należy również nazwę i adres wnioskodawcy.

 2. Wniosek może być dostarczony listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście.

 3. Datą przyjęcia wniosku jest data jego wpłynięcia do Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu.

 

VIII. Ocena wniosków.

 1. Komisja konkursowa powołana do wyboru wniosków ocenia: czy wniosek spełnia wymagania formalne, możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, koordynatora i osoby zaangażowane w realizację oferty (ich doświadczenie) oraz zgodność tematyki zadania z celami statutowymi, wartość merytoryczną oferty (charakter i zasięg oddziaływania, liczba uczestników, odbiorców), kalkulację kosztów: szczegółowość budżetu, adekwatność i wysokość wydatków z punktu widzenia proponowanych działań, wkład własny wnioskodawcy (gotówkowy, wpłaty sponsorów, wpływy z biletów, opłaty uczestników projektu itp.).

 2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój przedstawi propozycje przyznania dotacji. Ostateczną wysokość dotacji ustali Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.

 3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

 

IX. Zasady przekazania dotacji:

 1. Podstawą do przekazania dotacji jest umowa zgodna z ramowym wzorem umowy o wykonanie zadania publicznego stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zawarta pomiędzy Gminą Świeradów-Zdrój, a podmiotem przedstawiającym wniosek.

 2. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

 3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.

 

X. Sprawozdanie z realizacji projektu.

 1. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu musi być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do ww. Rozporządzenia.

 2. Sprawozdanie należy wypełnić na maszynie, komputerze lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem i w sposób przejrzysty w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

 

Wzór wniosku oraz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl

Szczegółowych informacji udziela Monika Hajny Inspektor ds. Turystyki, Kultury i Sportu pod nr tel. 075/ 7136482.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

1Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Multimedia