Świeradów-Zdrój

Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ustnym - dz. nr 1/6 am. 1 obręb IV

2008-10-13 15:50:00
A+ A-
Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój
ogłasza

drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka

nr 1/6 am. 1 obręb IV o powierzchni 1.0079 ha (Bi) Kw brak

Cena wywoławcza – 1.999.999,00 zł. + 22% podatek VAT

P r z e t a r g odbędzie się dnia 16-12-2008 r. o godz.11.00

Wadium w wysokości 200.000,00 zł.

  • Ponadto Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 6.757,35 zł. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Położona przy ul. Polnej w pobliżu nowo powstającej kolei gondolowejna Stóg Izerski i tras zjazdowych. Bardzo atrakcyjna widokowo, Kształt działki nieregularny, teren o zróżnicowanympoziomie, porośnięty trawą i samosiejkami., dojazd z drogi gruntowej. (ul. Polnej). Nieruchomość położonana terenie strefy „B” ochrony uzdrowiskowej, na terenie obszaru górniczego teren nieruchomości objęty ochronąkonserwatorską z uwagi na wpisanie Miasta Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków.
  • Dla terenu nieruchomości na dzień zamieszczenia niniejszego ogłoszenia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zbywana zgodnie z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego na cele usług turystyki. Nieruchomość stanowi jednostkę w projekcie planu201 UT tj tereny usług turystyki. Pierwszy bezskuteczny przetarg odbył się 19.09.2008 r.
  • Uzbrojenie: brak. (sąsiednie nieruchomości, przy ul Zakopiańskiej 15 i 17 posiadają przyłącza wod-kan, energetyczne, gazowe)
  • Obciążenia: na terenie nieruchomości znajduje się studnia i przebiega przyłącze wodociągowe do nieruchomości sąsiedniej, pozostałości ogrodzenia na podmurówce. Liczne samosiejki. Ponadto zgodnie z mapami syt-wys przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna średniego napięcia.
  • Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów - Zdrój (biuro nr 8”a”) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój.
  • Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959w Banku PKO BP I/O Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 12-12- 2008 r.
  • Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę uznania konta Urzędu Miasta.
  • Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (biuro nr 8)

Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, - telefonicznie 075/78 17 092,

- Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl

- E-mail: um@swieradowzdroj.pl

Świeradów - Zdrój, dnia 10 października 2008 r.

Multimedia