Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

2016-10-28 13:16:00
A+ A-
Został ogłoszony otwarty nabór Partnerów w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217),
w celu wspólnej realizacji projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś
priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

link do strony : http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/Article/id,1312.html
--

Multimedia