Świeradów-Zdrój

SZKÓŁKA ROWEROWA dla dzieci 10-16 lat

2016-06-15 08:16:45
A+ A-

 Regulamin uczestnictwa w zajęciach szkółki rowerowej

 1. Organizator: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 75 71 36 482, it@swieradowzdroj.pl

 2. Wykonawcy: Łukasz Lech „Lech Sport” www.lechsport.pl; TOM-SPORT Tomasz Mitkiewicz www.tom-sport.pl .

 3. Cele imprezy: aktywna promocja kultury fizycznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży.

 4. Zajęcia w szkółce rowerowej są prowadzone nieodpłatnie.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach:

  1. wiek 10 – 16 lat (ukończone 10 lat),

  2. dziecko jest uczniem Miejskiego Zespołu Szkół lub Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju,

  3. posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego (światło przednie białe lub żółte, światło tylne czerwone, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy) oraz kasku,

  4. pisemne zgłoszenie udziału w zajęciach zgodnie z terminem ogłoszenia naboru do szkółki rowerowej, w dniach od 16 do 30 czerwca 2016 w siedzibie Urzędu Miasta – Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu (II piętro pok. 24B), wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia uczestnika zajęć oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,

  5. zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć i jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 6. Organizacja zajęć:

  1. zajęcia będą się odbywały 1 raz w tygodniu, w terminie od 06.07. do 31.08.2016 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem, który uczestnicy otrzymają na pierwszych zajęciach,

  2. zajęcia dla każdej z grup prowadzi dwóch wykwalifikowanych instruktorów,

  3. każde zajęcia trwają 4 godz.,

  4. podczas zajęć uczestnicy mają obowiązek słuchania poleceń instruktorów,

  5. obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne przyprowadzanie dziecka na zajęcia i odebranie po ich zakończeniu.

  6. uczestnik zajęć powinien posiadać strój sportowy adekwatny do zajęć i warunków atmosferycznych,

  7. uczestnik powinien posiadać napoje oraz wyżywienie w ilościach niezbędnych do udziału w kilkugodzinnych zajęciach.

  8. uczestnik będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach

 7. Odpowiedzialność podczas udziału w zajęciach:

  1. każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wyrządzone przez siebie,

  2. organizator nie odpowiada za jakość sprzętu uczestnika zajęć.

  3. organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania zajęć wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

  4. organizator nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

 8. Obowiązki uczestnika zajęć:

  1. uczestnik powinien przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania zajęć, nie utrudniać innym uczestnikom udziału w zajęciach oraz nie utrudniać realizacji zadań przez Instruktora,

  2. w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach szkółki rowerowej, uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika, bezzwłocznie zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji Organizatora oraz złożyć w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 9. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 10. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania uczestnikom wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu zajęć i bezpieczeństwa zarówno uczestnikom, jak i innych osób obecnych na drodze, ścieżkach rowerowych.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć/filmów podczas zajęć oraz wykorzystywania ich, a zarazem wizerunku osób uczestniczących w zajęciach do celów promocyjnych we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w serwisie internetowym www.swieradowzdroj.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/miasto.swieradowzdroj.

 12. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów promocyjnych Organizatora przez Wykonawcę tylko i wyłącznie do celów promocyjnych w serwisach internetowych www.lechsport.pl , www.tom-sport.pl
  oraz na profilu na portalu społecznościowym facebook.com: https://www.facebook.com/lechsport, https://www.facebook.com/tomsportnartyrowery.

 13. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Instruktorów należy kierować do Organizatora.Multimedia

Do pobrania