Świeradów-Zdrój

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

2016-03-25 12:02:47
A+ A-

Świeradów-Zdrój 25.03.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamia Strony postępowania,

że w dniu 24.03.2016 r. wszczęto na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n.


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

przy ul. Nadbrzeżnej, Zaułek, Kopernika, Myśliwskiej, Chopina, Kościuszki, Głowackiego, Leśnej, Kilińskiego, Kruczej, Wilczej, Mokrej, Krętej, Kolejowej, Dworcowej, Lipowej, Sosnowej, 11 Listopada, Bocznej, Dolnej, Grunwaldzkiej, Wiejskiej, Żwirki i Wigury.

realizowanego w szczególności na działkach nr:

Dz. nr 1, 4, 32, 2/251, 33/251 (Obr. 0004, Am-12)

Dz. nr 39, 40, 41(Obr. 0004, Am-8)

Dz. nr 42, 43, 46, 41, 47/1, 47/2, 23, 83, 28, 29, 84 (Obr. 0005, Am-2)

Dz. nr 37/1, 35, 14, 13, 3, 51, 47, 37/2, 46 (Obr. 0005, Am-3)

Dz. nr 85, 84, 3/6, 73/2, 72/1, 71/1, 67/1, 73/1, 81/9, 82, 81/7 (Obr. 0005, Am-4)

Dz. nr 54/5, 54/4, 51, 62, 43/1, 43/2, 43/6, 31, 32, 33, 57/6, 16, 17, 23, 18, 19/1, 20/1 (Obr. 0005, Am-5)

Dz. nr 1, 9, 30/213, 18, 16/213, 23 (Obr. 0005, Am-6)

Dz. nr 9/12, 10, 11/1, 14, 15/1, 50, 44, 43, 45, 48, 46, 41, 1/1, 52/286, 52/6, 52/7 (Obr. 0006, Am-5)

Dz. nr 7, 6, 49/213, 17, 15, 20, 21, 23, 10, 32, 3, 24/3, 24/1, 26, 1, 27 (Obr. 0006, Am-6)

Dz. nr 1/1, 1/2, 11, 14/3, 33/1, 15, 7, 9, 8, 6, 2/2, 4 (Obr. 0006, Am-7)

Dz. nr 14, 12, 9/8, 9/7, 9/6, 18 (Obr. 0006, Am-2)

Dz. nr 3/12, 6, 7 (Obr. 0006, Am-4)

Dz. nr 12, 31/211 (Obr. 0006, Am-11)

Dz. nr 57, 33, 49/1, 49/2, 50, 47, 41/2, 44, 22 (Obr. 0006, Am-13)

Dz. nr 3, 4, 21, 22, 28 (Obr. 0006, Am-14)

Dz. nr 1, 2, 48, 28, 33, 31/1, 26 (Obr. 0006, Am-15)

Dz. nr 32, 33, 34, 35, 36, 37, 9, 27 (Obr. 0006, Am-17)

Dz. nr 15, 20/267, 21, 22/267, 6, 3/5, 3/6, 3/2, 8, 24/267 (Obr. 0006, Am-16)


W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 i art 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) wszystkie Strony tego postępowania tj w szczególności: osoby będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi, dzierżawcami, współdzierżawcami wymienionych wyżej nieruchomości mają prawo do czynnego udziału w każdym jego etapie w szczególności poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Akta dostępne są w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, pok nr 2 od pn. do pt. w godz. prazy Urzędu tel. (075) 78 17 297

Zawiadamiam się także, iż w dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań w trybie art. 64 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. : Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, iż z uwagi nas szczególnie skomplikowany charakter sprawy termin jej załatwienia ulegnie przedłużeniu. Orientacyjny termin wydania decyzji wyznacza się na dzień 24 czerwiec 2016 r.
Multimedia