Świeradów-Zdrój

Sesja Rady Miasta - 25 listopada

2015-11-18 10:30:38
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 14/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, przy ul. 11 Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 22.10.2015 r. oraz 28.10.2015 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
8. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015,
2) w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 września 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świeradowie-Zdroju,
4) w sprawie: zasad wynajmowania przez Gminę Świeradów lokali od innych właścicieli z przeznaczeniem na podnajem
dla osób uprawnionych do zawarcia umów najmu.
9. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamkniecie sesji.
Zapraszamy do udziału
Przewodniczący Rady Wioletta Urbańczyk

Multimedia