Świeradów-Zdrój

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

2015-08-06 14:59:39
A+ A-
Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy  LEADER, RLKS  (rozwój lokalny kierowany  przez  społeczność lokalną), niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych,   na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju,  zostanie przygotowana analiza obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia. 
Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020.
Program spotkania:
 Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:
1 Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
2 Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 
3 Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym obszarem 5 minut po czym następuję wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa może pracować nad każdym elementem analizy SWOT 
4 Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
5 Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2 
6 Podsumowanie spotkania

  1. Ankieta - Analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

  2. Arkusz pomysłu projektu

  3. Ankieta dla przedsiębiorców i rolników

  4. Formularz Zgłoszeniowy

  5. Ankieta dla przedsiębiorców i rolników

  6. Ankieta dla organizacji pozarządowych

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI >>>Multimedia

Do pobrania