Świeradów-Zdrój

Sesja Rady Miasta

2015-02-25 08:17:37
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 14.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przy ul. M. Skłodowskiej-
Curie 2a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 28.01.2015 r. oraz 04.02.2015 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Lecznictwo uzdrowiskowe na terenie gminy Świeradów-Zdrój.
8. Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Świeradowa-Zdroju w roku 2015.
9. Sprawozdanie z ilości skarg i wniosków za 2014 r.
10. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał za II półrocze 2014 roku.
11. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2015 roku.
12. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2015 rok,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015,
3) zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2015 roku,
5) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój,
6) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świeradów-Zdrój na 2015 rok,
7) w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2000 Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 27.04.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świeradów-Zdrój o nazwie „Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie- Zdroju” i nadania jej statutu.
8) w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Świeradowie-Zdroju,
9) w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.

Multimedia