Świeradów-Zdrój

KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

2014-11-19 15:27:31
A+ A-
Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci symbolu/znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki. Konkurs skierowany jest do dzieci, rodziców oraz sympatyków Przedszkola.

Organizator:   MZS Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju
Koordynator:  Małgorzata Dzik, Agnieszka Wielgo 
Czas trwania; 17.11.2014r. – 15.01.2015r.

Cele  konkursu:

Wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego LOGO Przedszkola.
Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej dzieci, ich rodziców oraz sympatyków Przedszkola.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem, dostępnym na www.mzs-swieradow.org.pl oraz w sekretariacie Przedszkola.


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju

I. Organizator i przedmiot konkursu

Wicedyrektor MZS Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju  ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci znaku/symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.
Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:
- identyfikacyjnych
- korespondencyjnych
- promocyjnych

 II. Założenia ogólne 

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie      publikowany.
3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
4. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt. 
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział dzieci, które uczęszczają do przedszkola oraz ich rodzice/prawni opiekunowie, jak również sympatycy przedszkola.
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz MZS Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju.

III. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt może być wykonany dowolną ręczną techniką plastyczną lub komputerową.
2. Logo ma być znakiem/symbolem mieszczący się w polu 15cm x 15 cm przedstawionym na formacie A4.
3. Na konkurs uczestnik przygotowuje jeden projekt.
4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,
- może zawierać nazwę przedszkola
      5.  Logo powinno być proste pod względem graficznym i nie powinno zawierać zbyt        wielu kolorów. IV. Miejsce i termin składania projektów
1. Projekty należy składać w estetycznej formie, w zaklejonej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na LOGO Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” do dnia 31 grudnia 2014r. w MZS Przedszkole Miejskie.
2. Kopertę na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka jego rodzica (opiekuna prawnego) oraz nazwą grupy dziecka lub zamieścić dane sympatyka przedszkola. Na kopercie winno znaleźć się również oświadczenie autora  o brzmieniu: „Oświadczam, że projekt jest moją autorską własnością i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu.” 
3. Płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany należy również włożyć do koperty  i opisać tak jak powyżej.
4. Projekty, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
5. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
V. Kryteria oceny projektów
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
      -  oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
      -  czytelność i funkcjonalność projektu,
      -  estetyka wykonania projektu.

2. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa w składzie:
       - wicedyrektor MZS Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju,
       - 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
       - 1 przedstawiciel Rady Rodziców,
       - 1 pracownik niepedagogiczny przedszkola
       - 4 dzieci
       - 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój

3.  Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.

4.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak/symbol LOGO będzie wykorzystywane na plakatach, papierze firmowym, koszulkach i innych drukach używanych przez MZS Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju.

VI. Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 listopada 2014r.
2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora (MZS Przedszkole Miejskie) do 
dnia 31 grudnia 2014r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2015r.

4. VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mzs-swieradow.org.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń MZS Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju.
Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu 
nagrody.
2. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody, zostanie zorganizowana wystawa,   
prezentująca wszystkie prace.

Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej  placówki:

www.mzs-swieradow.org.pl


Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!


Multimedia