Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2014-11-07 09:35:35
A+ A-
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XLII/208/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, hol - pok nr 1, parter. 
Obszar objęty opracowaniem wymienionego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje Miasto Świeradów-Zdrój w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek Obr 4, am. 2, nr 6/2, 7/2, 8, Obr 2, am. 6, nr 1/254, Obr 6, am. 14, nr 23/1, 23/2. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, o godz. 15.00, pok 24a, IIp.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wśród dokumentacji dostępne są w szczególności prognoza oddziaływania na środowiskowo, opinie i uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu a także stanowiska innych właściwych organów dotyczące przedmiotu opracowania. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do planu i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

  • Uwagi i wnioski  rozpatruje Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój 
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój,  na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: um@swieradowzdroj.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 stycznia 2015 r.

Multimedia