Świeradów-Zdrój

24.09. Sesja Rady Miasta

2014-09-22 15:25:23
A+ A-
OGŁOSZENIE
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 24 września 2014 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11-go Listopada 35.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 30.09.2014 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych i realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 roku.
8. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał za I półrocze 2014 roku
9. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014,
2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój dla terenu dolnej stacji Kolei Gondolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie u. Źródlanej i ul. Strażackiej w granicach Miasta Świeradów-Zdrój,
4) w sprawie zmiany nazw dróg gminnych,
5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2014 roku,
6) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
7) w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Świeradów-Zdrój”.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.

Multimedia