Świeradów-Zdrój

30 lipca godz. 13.00 - Sesja Rady Miasta

2014-07-28 11:51:47
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 30 lipca 2014 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy
ul. 11-go Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 13.06.2014 r., 25.06.2014 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Informacja przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na temat prowadzonej
działalności.
8. Realizacja obowiązku gminy w zakresie Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań polegających na
doposażeniu rodzin ubogich przed rozpoczęciem roku szkolnego.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014,
2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i
zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne przyznane w zakresie dożywiania dla osób i
rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i
zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
4) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych na lata 2014-2016 „Gminny program dożywiania – grunt to zdrowie”,
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Świeradów-
Zdrój,
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi,
7) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
8) w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Świeradów-Zdrój”.
10. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.
Zapraszamy

Multimedia