Świeradów-Zdrój

KONKURS OFERT - ZADANIE 6 i 10

2014-04-22 10:32:55
A+ A-

Świeradów-Zdrój, 2014-04-22
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2014
organizacji zajęć z zakresu: upowszechniania kultury

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursami ofert w 2014 roku wynosi: 94 500,00 PLN, w tym:
na realizację zadania nr 6 – 5 000,000 PLN
- na realizację zadania nr 10 – 10 000,000 PLN

Na realizację zadań w 2013 roku przeznaczono kwotę w wysokości 80 000,00 PLN.
Na realizację zadań w 2012 roku przeznaczono kwotę w wysokości 90 000,00 PLN.

1. Zadania przewidziane do realizacji:

  • Zadanie nr 6. Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury – organizacja imprezy muzycznej – PRO MUSICA SAKRA.
  • Zadanie nr 10. Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury – organizacja pleneru rzeźbiarskiego.


2. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawa prawna:
art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
Uchwała Nr XLII/201/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 marca 2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2014-2015 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji. Zadanie realizowane w formie wsparcia finansowane jest ze środków budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój do 90 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała część, tj. 10 %, musi być finansowana ze źródeł własnych oferenta lub innych udokumentowanych źródeł zewnętrznych. Może również stanowić wkład rzeczowy (np. posiadany sprzęt, lokal, teren obiektu, itp.) lub osobowy (praca społeczna członków organizacji pozarządowej, świadczenia wolontariuszek i wolontariuszy potwierdzone umową wolontariacką).
4. Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.
5. Realizacja zadań w danym zakresie może być powierzona co najmniej jednemu podmiotowi.

3. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
5. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Świeradów-Zdrój i Zleceniobiorcą.
6. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
7. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

4. Wymagane dokumenty:
1. Oferta wraz z załącznikami złożona na druku będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2014/Dokumenty.
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zaplanowanego działania.
5. Dokumenty (kopie) winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta (pieczątki, data, podpisy), na każdej ze stron dokumentu.

5. Ocena wniosków:
1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1.1. spełnienie wymogów formalnych: złożenie wniosku w terminie, prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami;
1.2. zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji i częstotliwość planowanych zajęć,
1.3. doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta wskazujące na możliwość realizacji zadania,
1.4. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (oszczędność i racjonalność kosztów realizacji zadania),
1.5. planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
1.6. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
2. Dofinansowanie projektu nie obejmuje płatności za: artykuły biurowe.
3. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój przedstawi propozycje przyznania dotacji. Ostateczną wysokość dotacji ustali Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.

6. Termin składania ofert:
1. Wnioski należy składać do dnia 14 maja 2014 r. osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, z dopiskiem na kopercie odpowiednio:
„zajęcia z zakresu upowszechniania kultury 2014 – zadanie nr 6 – impreza muzyczna – PRO MUSICA SAKRA”.
„zajęcia z zakresu upowszechniania kultury 2014 – zadanie nr 10 – plener rzeźbiarski”.


2. O terminie złożenia oferty droga pocztową decyduje data stempla pocztowego.
3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 23 maja 2014 r.
4. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2014.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Moniką Hajny-Daszko, pod nr tel.: (075) 71 36 482; 71 36 483.

Multimedia