Świeradów-Zdrój

KONKURS NA LOGOTYP tras rowerowych SINGLE TRACK

2014-03-21 14:39:01
A+ A-

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłasza konkurs na logotyp tras rowerowych Single Track. Szczegóły konkursu w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, zwana dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego, autorskiego projektu LOGOTYPU NATURALNYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ZWANYCH SINGLE TRACKAMI, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.
3. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: dla przedmiotów codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat bądź osoba prawna. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt III niniejszego Regulaminu;
b) dostarczenie oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – do pobrania na www.swieradowzdroj.pl).
4. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
1. Projekt należy dostarczyć w formacie EPS (w krzywych) i PDF(w trzech poniżej wymienionych wersjach) na CD lub DVD a także w wersji papierowej (format wydruku A4). Każdy projekt w oddzielnej zamkniętej kopercie.
2. Wydruki prac konkursowych należy dostarczyć w trzech następujących zestawach barwnym: full kolor, achromatyczny, monochromatyczny.
3. Do pracy może być dołączony krótki, słowny opis pracy.
4. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone.

IV. WYTYCZNE DO PROJEKTU
1. Logo powinno być znakiem nawiązującym do charakteru tras rowerowych.
2. Logo ma akcentować niepodważalny charakter tras: wąskie, jednokierunkowe, stanowiące pętlę.
3. Logo powinno być ilustracją hasła „ Maksymalne wrażenia z jazdy”.
4. Logo powinno zawierać nazwę „Single Track” i nazwę Świeradów-Zdrój. Obie nazwy nie muszą być integralną częścią (elementem) logotypu, mogą być zastosowane w formie podpisu lub nagłówka.

V. OCENA PRAC
1. Kryteria oceny prac:
a) walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność,
b) walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
c) walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.
2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy, zgodnie z kryteriami podanymi w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub drogą mailową.
7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu.
8. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Prace nienagrodzone zostaną komisyjnie zniszczone.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Prace konkursowe należy składać z dopiskiem na kopercie „LOGO NATURALNYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH SINGLE TRACK”, przesłać listem poleconym lub złożyć do dnia 10 kwietnia 2014 r. pod adresem: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.
2. Opakowanie powinno zawierać dwie koperty. Pierwsza z pracą konkursową. Druga, zaklejona koperta z danymi osobowymi, tj.: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, telefony, adres e-mail, (oświadczenie). Obie koperty powinny być opatrzone tym samym indywidualnym, oryginalnym godłem.
3. Prace wysłane lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 kwietnia 2014 r.
2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.swieradowzdroj.pl i w Notatniku Świeradowskim.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Zwycięzcy Konkursu, a także projekcie konkursowym oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie.

VIII. PRAWA AUTORSKIE
1. Projekt logo musi być oryginalny, niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, powielanie innych projektów.
2. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Z dniem wyłonienia autora jako Zwycięzcy Konkursu Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora (który staje się właścicielem, użytkownikiem) nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do projektu logo zgłoszonego w ramach Konkursu, obejmujące prawo do wykorzystania w całości i we fragmentach w jakiejkolwiek działalności Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na jakichkolwiek nośnikach, dysku komputerowym, sieci internetowej;
b) wprowadzania do pamięci komputera;
c) publicznego odtwarzania i wyświetlania;
d) wprowadzanie do obrotu na nośnikach wszelkiego rodzaju;
e) najem, użyczenie;
f) nadawanie przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne, satelitarne, w sieciach telewizji kablowej, w sieciach teleinformatycznych, w tym simulcasting i webcasting, w sposób kodowany lub nie, a także w ramach telewizji mobilnej (DVB-H, DVB-SH itp.);
g) reemisja (rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu organizacji telewizyjnej do powszechnego odbioru (również dla podmiotów świadczących usługi dla ludności) – w tym również rozpowszechnianie przez sieci telewizji kablowej, sieci telekomunikacyjne, sieci internetowe i platformy cyfrowe);
h) rozpowszechnianie w ramach systemów tzw. odpłatności-za-pokaz (pay per view), oraz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu „niemal” na żądanie NVOD (near video-on-demand), lub abonamentu na żądanie SVOD (subscription video-on-demand), tj. udostępnianie w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym;
i) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting.
4. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań loga, przy czym Organizator (lub podmioty z nim w tym zakresie współpracujące) będzie miał prawo do dokonywania wszelkich opracowań (zmian, modyfikacji, przeróbek).
5. Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora oraz podmiotów upoważnionych przez niego do nie wykonywania autorskich praw osobistych w szczególności prawa do integralności utworu oraz prawa do oznaczania utworu swoim imieniem i nazwiskiem. W szczególności Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie zwycięskiego znaku graficznego bez wskazywania imienia i nazwiska autora logo oraz na decydowanie o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.
6. W zakresie przeniesionych praw Uczestnik zezwala Organizatorowi bez ograniczeń na wykorzystywanie projektu logo oraz jego fragmentów do reklamy i promocji przedsięwzięć Organizatora.
7. Wyłonienie uczestnika jako Zwycięzcy Konkursu może być uzależnione przez Organizatora od podpisania przez Zwycięzcę stosownego dokumentu potwierdzającego przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu logo, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:
a) w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój – referacie Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 075 71 36 482, e-mail: it@swieradowzdroj.pl,
b) na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl.
3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na modyfikacje loga niezbędne do wykonania Księgi znaku.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz wydania nagrody, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.
4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.
5. Administratorem danych jest Organizator.

XI. NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest rower górski.
2. Uczestnik będzie miał prawo określenia rodzaju i wielkości roweru w ramach kwoty przeznaczonej na ten cel przez Organizatora.
3. Nagroda zostanie przekazana uczestnikowi po ogłoszeniu wyników i podpisaniu wszystkich stosownych dokumentów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu.

Multimedia

Do pobrania