KONKURS plastyczno-architektoniczny ŚWIERADÓW JUTRO

2013-07-26 10:54:45
A+ A-

 OTWARTY KONKURS PLASTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ JUTRO”

REGULAMIN

 1. ORGANIZACJA KONKURSU.

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Świeradów-Zdrój Jutro” jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój i Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju.

 2. Wszelkich informacji związanych z przebiegiem konkursu udziela Teresa Fierkowicz pod nr tel. 665 733 443.

 3. Wszelkich wskazówek dotyczących wykonania pracy konkursowej udziela:

- Grażyna Kasprzak pod nr tel. 798 295 640 oraz

- Dariusz Szwabich nr tel. 518 471 984

 1. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy.


 1. CELE KONKURSU

 1. Zaproponowanie dzieciom i młodzieży zabawy w architekta (urbanistę) miejskiego, którego celem jest zaprojektowanie obiektów architektonicznych sprawiających, że miasto stanie się jeszcze piękniejsze w przyszłości.

 2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzeń w mieście, szczególnie na przestrzeń publiczną miasta.

 3. Promowanie idei „małych ojczyzn”.

 4. Rozwijanie umiejętności przekazu artystycznego.

 5. Rozwijanie umiejętności zastosowania różnorodnych technik plastycznych.

 6. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej


 1. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe i kontaktowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu: naboru, uczestników, przeprowadzenia konkursu, informowania o jego wynikach itp.

 4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie.


 1. WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH.

 1. Przedmiotem pracy konkursowej może być dowolny obiekt architektoniczny, zarówno obiekt małej architektury (np. wiata przystankowa – nowoczesna ze szkła i stali nierdzewnej lub z drewna stylizowana na zabytkową, nowa fontanna miejska, rzeźba parkowa lub huśtawka w parku) jak również obiekty bardziej złożone i futurystyczne np. lądowisko dla międzyplanetarnych statków z Marsa.

 2. Pracę należy wykonać na kartkach z bloku technicznego o formacie A3.

 3. Technika wykonania pracy jest dowolna.

 4. Na każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko, wiek, dane adresowe, nr tel. uczestnika konkursu oraz dołączyć formularz zgłoszeniowy, którego wzór dostępny jest w załączniku nr 1. Ponadto do każdej pracy musi zostać dołączony formularz zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, które będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Wzór formularza dostępny jest w załączniku nr 2.

 5. Praca musi być stworzona na potrzeby niniejszego konkursu, prace mogą być wykonane grupowo.

 6. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 15.10.2013 r. na adres:

- Urząd Miasta Świeradów-Zdrój – Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 35, II piętro pokój nr 24 b lub

- Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju - sekretariat, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Prace zostaną ocenione przez jury/komisję konkursową wyłonioną z osób wskazanych przez organizatorów konkursu.

 2. Ocenianiu podlegać będzie zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, staranność wykonanej pracy, technika wykonania oraz przekaz artystyczny.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas finału podsumowującego konkurs, który odbędzie się w listopadzie 2013 r.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych prac, a uczestnik wyraża na to zgodę, tym samym uczestnik przekazuje niewyłączne prawa autorskie do swojej pracy konkursowej na rzecz Organizatora i wyraża zgodę do ich przetwarzania na wszystkich polach eksploatacji.

 

Multimedia

Do pobrania