Świeradów-Zdrój

27.03. - Sesja Rady Miasta

2013-03-21 08:02:32
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 27 marca 2013 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 27.02.2013 r.,11.03.2013 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Funkcjonowanie Gminy Świeradów-Zdrój w powiecie lubańskim oraz współpraca władz gminnych i powiatowych – dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
8. Omówienie niezbędnych potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej– dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeradowie-Zdroju za rok 2012.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013,
2) zmieniająca uchwałę nr XXXVI/165/2012 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2014-2015 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4) w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2013-2016”,
6) w sprawie oceny i ustalenia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sprawie zmiany granic administracyjnych,
7) w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
8) w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
9) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój,
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
13) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
14) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamkniecie sesji.

Multimedia