Świeradów-Zdrój

28.11.2012 - Sesja Rady Miasta

2012-11-23 09:17:58
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 28 listopada 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 23.10.2012 r. oraz 31.10.2012 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.
8.Przedstawienie protokołu z kontroli Referatu Gospodarki Miejskiej Inwestycji i Ochrony Środowiska przez Komisję Rewizyjną.
9. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,
2) zmieniająca uchwałę nr XIX/90/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2012-2015”,
4) w sprawie nadania nazwy drodze gminnej,
5) w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na części działki stanowiącej mienie komunalne,
6) w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Świeradowie-Zdroju.
10. Informacja na temat przeprowadzonych przetargów.
11. Informacja na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamkniecie sesji.

Multimedia