Świeradów-Zdrój

31.10 - Sesja Rady Miasta

2012-10-24 10:44:44
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 31 października 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 14.09.2012, 26.09.2012 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Podsumowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie oświaty, wychowania i kultury w roku szkolnym 2011/2012.
8. Ocena funkcjonowania boisk- efekty realizacji programu „Orlik”.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych – przedstawią Przewodniczący Rady Miasta oraz Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.
10. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
12. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,
2) w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej pobieranej na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
4) w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu,
5) w sprawie podziału gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
6) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój.
13. Informacja na temat przeprowadzonych przetargów.
14. Informacja na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.
Zapraszamy

Multimedia