Świeradów-Zdrój

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2022 R.

A+ A-

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy
za 2022 rok:

1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku
poz.40 ze zm.) Burmistrz Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta Raport o stanie
gminy Świeradów-Zdrój, za rok poprzedni. Sesja, na której będzie przedstawiony raport o stanie gminy
za 2022 rok odbędzie się 29 czerwca 2023 roku.

2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miasta w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę.

3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby
zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie` poparte podpisami
co najmniej 20 osób ( w gminie do 20.000 mieszkańców). Zgłoszenie mieszkańców do udziału w
debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas
której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 29 czerwca 2023 roku.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów- Zdrój, w godzinach pracy
Urzędu Miasta. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca
gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających
poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji. Zgłoszenia mieszkańców dokonane
po 29 czerwca 2023 roku nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie
stanowi przeszkody do dalszego jego procedowania.

4. Ww. raport został złożony do Biura Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju w dniu 31 maja 2023 roku.
Z tekstem raportu zapoznać można się na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju.

Do pobrania