Świeradów-Zdrój

MIKOŁAJKOWE MARSZE NA ORIENTACJĘ

A+ A-

REGULAMIN

Termin i miejsce zawodów: 01-02 grudnia 2023 r. Świeradów-Zdrój

Organizator:

Stowarzyszenie Kreatywni i Aktywni Świeradów-Zdrój,

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Współpraca i wsparcie:

– MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju,ul. Dworcowa 1

– SKKT PTTK „Świeradowskie Orły” w Świeradowie-Zdroju

Zespół Głównych Organizatorów:

Kierownik Zawodów: Teresa Fierkowicz

Sędzia Główny: Wojciech Król

Budowa Tras: Paweł Idzik, Piotr Kosiuk

Honorowy Organizator – Adam Palbow

Cel imprezy:

Popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla wszystkich;

Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej;

Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, rekreacji i sportu:

Podnoszenie ogólnej sprawności, tężyzny i zdrowotności uczestników Imprezy;

Popularyzacja wśród uczestników Świeradowa-Zdroju jako atrakcyjnego terenu do uprawiania sportu i turystyki.

Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

Realizacja projektu „Turystyka Receptą na Zdrowie”;

Promocja walorów Górskiego Uzdrowiska Świeradów-Zdrój.

 

Forma, etapy i kategorie

TOotwarta ( 2 etapy dzienne, 1 etap nocny 1 – 2 osobowe)

TM – młodzież urodzeni w 2007 – 2009 r. (etapy i zespoły jw.)

TD – dzieci urodzeni w 2010 r i młodsi ( etapy jw., zespoły 1-3 osobowe)

 

Mapa i teren:

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów, miejscowo unacześnione.

 

Baza imprezy:

Piątek: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1

Sobota: Hala Spacerowa Domu Zdrojowego, ul Konstytucji 3 Maja 1.

PROGRAM IMPREZY

1.12.2023 piątek

18.00 – 18.30 – Przyjmowanie uczestników i wydawanie materiałów startowych

18.30 – odprawa techniczna i start do etapu nocnego.

Ok. 21.00 Zakończenie etapu nocnego .

2.12.2023 sobota

8.30 – 9.00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, bez możliwości dodatkowych zgłoszeń

9.00 – odprawa techniczna i start etapy dzienne.

ok. 14.00 – zakończenie zawodów.

 

Świadczenia:

Pamiątkowy upominek dla każdego uczestnika;

Komplet materiałów startowych;

Dyplomy, drobne nagrody dla najlepszych (miejsca I-III) w poszczególnych kategoriach;

Punkty do O InO (2 x 2 pkt.).

 

Zgłoszenia i wpisowe:

1. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28 listopada 2023 r. do godziny 18.00 na adres teresa.fierkowicz@amorki.pl z podaniem ilości osób i zespołów w poszczególnych kategoriach.

2. Wpisowe wynosi 10,00 zł od osoby (mieszkańcy Świeradowa-Zdroju są zwolnieni z opłaty startowej) płatne na miejscu w dniu zawodów.

 

Warunki uczestnictwa:

– sugerujemy strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych;

– uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć z zawodów, oraz na umieszczenie imienia i nazwiska w medialnych komunikatach i sprawozdaniach z zawodów.

 

Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim, oraz za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciw pożarowych i innych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dobrego zachowani.

Sędziowanie odbywa się zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK.

Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu z MnO.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora rajdu (w relacji z przebiegu rajdu oraz innych publikacjach Organizatora);

Po imprezie odbędzie się konferencja Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację zapraszamy wszystkich którym chcieli by coś zmienić w imprezach na Orientację do wzięcia udziału. (Miejsce zostanie podane później);

Wydarzenie zrealizowano przy udziale środków funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" w ramach projektu "Ruch i Aktywność Receptą na Zdrowie - Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 

Klauzula informacyjna RODO:

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie KREATYWNI I AKTYWNI Świerdów-Zdrój , reprezentowane przez Przedstawiciela Teresę Fierkowicz, z siedzibą przy ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój,

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: kreatywniiaktywni5@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO złożenia karty zgłoszeniowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

M a Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Zapraszamy do Świeradowa -Zdroju

O R G A N I Z T O R Z Y

 

"Zrealizowano przy udziale środków funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" w ramach projektu "Ruch i Aktywność Receptą na Zdrowie - Zachowaj Trzeźwy Umysł".

Wydarzenie organizowane przy współpracy i wsparciu: Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju.

Multimedia

Do pobrania

Mapa