Świeradów-Zdrój

​XVIII Otwarty Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych

  • 11. ledna 2017 9:00-15:00

A+ A-

XVIII Otwarty Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych


Organizator: Miejski Zespół Szkół
59-850 Świeradów-Zdrój
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
Tel/fax 7578-16-373
tel. 7578-16-668


Współorganizator: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój –

Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

59-850 Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35,

tel. 075 71 36 482; tel. / fax. 075 78 16 221


I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e


Otwarty Przegląd Zespołów Kolędniczych zmierza do uratowania i podtrzymania zanikającej na naszym terenie tradycji wędrownego kolędowania, w szczególności tzw. Herodów. Stwarza przy tym wspaniałą okazję do spotkań i zawierania wartościowych przyjaźni między ludźmi z różnych środowisk, w życzliwej i miłej atmosferze zabawy


II. C e l e


1. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia

2. Kultywowanie obyczajów ludowych i religijnych

3. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do wspólnej zabawy w okresie świątecznym


III. T e r m i n i m i e j s c e p r z e g l ą d u


11.01.2017r. od godz. 9.00 Przedszkole Miejskie i od 12.00 w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju


IV. Z g ł o s z e n i a


1. Zgłoszenia można składać osobiście, listownie na adres organizatora lub telefonicznie pod nr 75/ 78 16 373 oraz kom. 665 733 443, najpóźniej do dnia 05.01.2015r.

2. Po podanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane

3. Zgłoszenia należy uzupełnić w formie pisemnej, zawierającej : nazwę zespołu, listę członków z wyszczególnieniem przynależnych im ról, tytuł przedstawienia, wersję językową oraz nazwiska opiekunów lub podmiotów prowadzących złożyć można w każdym dogodnym terminie, także w dniu imprezy do rąk przewodniczącego komisji

4. Zgłoszenie może złożyć każdy tj. osoba fizyczna lub inny podmiot z terenu gminy oraz innych miejscowości

5. Organizatorzy nie zapewniają transportu, zespoły przyjeżdżają na własny koszt


V. S z c z e g ó l n e z a s a d y u c z e s t n i c t w a


1. W przeglądzie mogą brać udział zespoły składające się z dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w każdym wieku

2. Repertuar może być wykonywany w języku polskim jak i w języku obcym, w sposób dowolny, jednak z zachowaniem wskazanej w regulaminie tradycji

3. Czas przeznaczony na występ jednego zespołu wynosi co najwyżej 15 minut dla wszystkich uczestników przeglądu. W przypadku większych realizacji grupa prezentuje

wybrany fragment przedstawienia. Bezpośrednie przygotowanie prezentacji na scenie nie może przekroczyć 3 minut

4. W trakcie występów nie wolno używać środków niebezpiecznych takich jak: petardy, zimne ognie, środki hukowe, także konfetti, serpentyn oraz innych środków zakłócających prezentację zespołów

5. Podczas śpiewania kolęd nie należy używać playbacku tj. podkładu muzycznego zawierającego wokalne wykonanie utworu

6. Zespół zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania czasu przeznaczonego do wykorzystania oraz pozostałych zasad uczestnictwa, sankcjonowanych w dalszej części regulaminuVI. K a t e g o r i e w y k o n a w c z e


Grupa młodsza

a) Przedszkolaki i dzieci do kl. III szkoły podstawowej – w języku polskim

b) Przedszkolaki i dzieci do kl. III szkoły podstawowej – w języku obcym

Grupa starsza

a) Dzieci i młodzież od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gimnazjum – w języku polskim

b) Dzieci i młodzież od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gimnazjum – w języku obcym

3. Grupa najstarsza

a) Młodzież ponadgimnazjalna lub osoby dorosłe – w języku polskim

b) Młodzież ponadgimnazjalna lub osoby dorosłe – w języku obcym

4. Grupa wiekowo zróżnicowana

a) Dzieci, młodzież i osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych – w języku polskim

b) Dzieci, młodzież i osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych – w języku obcym


VII. O c e n y i p u n k t a c j e


1. Prezentacje ocenia 3-4 osobowa komisja, wybrana przez organizatora

2. Kryteria oceny

a) Nawiązanie do tradycji

b) Inscenizacja i kostiumy

c) Wykonanie literackie i muzyczne

d) Elementy nowatorskie

e) Ogólny wyraz artystyczny

3. Punktacje

a) Według każdego kryterium poszczególni członkowie komisji przyznają zespołowi od 1 do 10 punktów tj. do 50 punktów łącznie za wszystkie

b) Za przedłużenie występu lub jego organizacji na scenie z przyczyn zależnych od zespołu komisja odejmie od ustalonej ogólnej liczby punktów po 1 punkcie za min.

przez pierwsze nadprogramowe 5 min. oraz po 5 punktów za każdą min. następną

c) Za używanie playbacku komisja odejmie zespołowi 10 punktów od ich ogólnej liczby

d) W innych okolicznościach komisja może zmienić decyzję co do oceny lub przebiegu prezentacji


VIII. N a g r o d y


1. Wszyscy członkowie zespołów otrzymają pisemne podziękowania i słodki poczęstunek

2. Zwycięskie zespoły za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz osoby

indywidualnie wyróżnione za szczególne i widoczne elementy sceniczne otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki


IX. U w a g i k o ń c o w e


Organizator zachęca do informowania wszystkich amatorskich grup kolędniczych w szczególności tych, które odwiedzają domy w czasie św. Bożego Narodzenia, o możliwości wzięcia udziału w przeglądzie. Inicjatywa ta powinna spodobać się zespołom i widzom, a w przyszłości Otwarty Przegląd Amatorskich Zespołów Kolędniczych cieszyć się będzie coraz większą popularnością i uznaniem
3
przez pierwsze nadprogramowe 5 min. oraz po 5 punktów za każdą min. następną
c) Za używanie playbacku komisja odejmie zespołowi 10 punktów od ich ogólnej
liczby
d) W innych okolicznościach komisja może zmienić decyzję co do oceny lub
przebiegu prezentacji
VIII. N a g r o d y
1. Wszyscy członkowie zespołów otrzymają pisemne podziękowania i słodki poczęstunek
2. Zwycięskie zespoły za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz osoby
indywidualnie wyróżnione za szczególne i widoczne elementy sceniczne otrzymają dyplomy
i nagrody niespodzianki
IX. U w a g i k o ń c o w e
Organizator zachęca do informowania wszystkich amatorskich grup kolędniczych w
szczególności tych, które odwiedzają domy w czasie św. Bożego Narodzenia, o
możliwości wzięcia udziału w przeglądzie. Inicjatywa ta powinna spodobać się
zespołom i widzom, a w przyszłości Otwarty Przegląd Amatorskich Zespołów
Kolędniczych cieszyć się będzie coraz większą popularnością i uznaniem