Świeradów-Zdrój

IZERSKI JARMARK RĘKODZIEŁA i SZTUK WSZELAKICH Boże Narodzenie - Świeradów-Zdrój 2016

 • 17. prosince 2016 10:00 - 18. prosince 2016 18:00

 • Vycházková hala , 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 • 757136482

A+ A-

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na IZERSKI JARMARK RĘKODZIEŁA i SZTUK WSZELAKICH Boże Narodzenie - Świeradów-Zdrój 2016. Jest to pierwszy z cyklu kilkunastu jarmarków jaki planujemy w Świeradowie-Zdroju, ale o tym napiszemy w późniejszym terminie.
Zapraszamy Państwa do nas, chcielibyśmy aby nasze jarmarki były promocją lokalnych produktów z regionu Gór Izerskich, chcielibyśmy abyście Państwo potraktowali te jarmarki jako swoje i byli ich współgospodarzami, mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy atrakcyjny produkt turystyczny, który będzie ciekawy dla Państwa i naszych gości - serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie (w załączeniu), ale dla ułatwienia:
- udział w Jarmarku jest nieodpłatny,
- zgłoszenia należy składać do 4 grudnia 2016 r.,
- My odpowiemy do 7 grudnia, kto z wystawców został "zakwalifikowany" do udziału w Jarmarku (mam nadzieję, że przyjmiemy Państwa wszystkich).

Zapraszamy także wszystkie zespoły zainteresowane występem na naszym Jarmarku do kontaktu z nami.

NAMIARY DO ORGANIZATORÓW:
- Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu - Dorota Marek, e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl, tel 75 71 36 482-483.
- Violetta Pietrzak, e-mail: jarmark.izerski@gmail.com, tel. 797 737 424
Regulamin Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich

Boże Narodzenie – Świeradów-Zdrój 2016

I Termin, miejsce, organizator.

1.Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich Boże Narodzenie Świeradów-Zdrój 2016 [zwany dalej Jarmarkiem] odbędzie się 17 – 18 grudnia 2016 roku naHali Spacerowej i górnym tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju, ul. Konstytucji 3 Maja 1. Jarmark rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o godz. 18.00.

2.Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój – Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój. Współorganizatorzy: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU i Pani Violetta Pietrzak.

3.Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku jest Violetta Pietrzak, e-mail: jarmark.izerski@gmail.com,tel. 797 737 424, ze strony Miasta Świeradów-Zdrój Dorota Marek, dorota@swieradowzdroj.pl., tel. 75 71 36 482-483.


II Cel Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich.

 1. Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich to impreza, której celem jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych; wymiana  doświadczeń pomiędzy producentami; umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami; wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Jarmark ma charakter cykliczny - odbywa się na tydzień przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia w poszczególnych latach).

 2. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

III Warunki uczestnictwa.

 1. W Jarmarku w charakterze wystawcy mogą brać udział artyści, rzemieślnicy, producenci lokalnej, zdrowej żywności. Każdy z wystawców zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących go przepisów prawnych i sanitarnych. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

 2. Zabrania się wystawcy - sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.

 3. Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako wystawcy zobowiązani są do przesłania na adres: jarmark.izerski@gmail.com formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz do przesłania na ten sam adres dwóch fotografii swoich produktów. Informacje oraz zdjęcia zostaną wykorzystane do promocji imprezy i danego wystawcy. Wystawca wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w tym celu jego zdjęcia i wizerunku.

 4. Zgłoszenia należy przesyłać do 4 grudnia 2016 r.

 5. Przesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Jarmark.

 6. Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska firmie, której ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.

 7. Organizator w terminie do 7 grudnia 2016 roku ogłosi listę wystawców. Każda z osób, która prześle kartę zgłoszenia zostanie powiadomiona o tym, czy została przyjęta na Jarmark. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Jarmarku bez podania przyczyny. Organizator ma także prawo powiadomienia poszczególnych wystawców o przyjęciu na Jarmark w terminie wcześniejszym.

 8. Organizator zapewnia wystawcom miejsca wystawowe w postaci stołów i krzeseł wewnątrz Hali Spacerowej (wymiar: 70 x 180 cm.) oraz domków jarmarcznych usytuowanych na zewnątrz – górny taras Domu Zdrojowego (wymiar: 250 cm x 180cm, zadaszone, z ladą)

 9. Miejsca wystawowe przydziela Organizator i nie podlegają one zmianie.

 10. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.

 11. Wystawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce Jarmarku co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem w celu przygotowania ekspozycji. W razie spóźnienia wystawca powinien poinformować o tym niezwłocznie organizatora. W przypadku braku zgłoszenia (30 minut po rozpoczęciu Jarmarku) organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.

 12. Nakrycia stołów, elementy dekoracyjne leżą w gestii wystawcy.

 13. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.

 14. Na stoiskach wystawców (wewnątrz Hali) nie ma możliwości korzystania z prądu, Wystawcy nie mają możliwości gotowania lub pieczenia, parzenia kawy, herbaty itp.

 15. Natomiast stoiska zewnętrzne (domki jarmarczne) wyposażone są w prąd.

 16. Wystawcy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

IV Ubezpieczenie

 1. Wystawca ubezpiecza swój towar we własnym zakresie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem artykułów czy ich kradzieżą.

 3. Wystawca zobowiązany jest do zabrania swoich artykułów ze sobą po pierwszym dniu imprezy (hala spacerowa jest otwarta dla zwiedzających poza godzinami trwania Jarmarku).

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku bez opieki, za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, kradzież i tym podobne zdarzenia.

V Postanowienia końcowe

 1. Wystawcy mogą zgłaszać ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku bezpośrednio do organizatora.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 3. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie jarmarku, - uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, - za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecichMultimedia

Do pobrania

Mapa