Świeradów-Zdrój

BURMISTRZ MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

2024-05-20 09:06:01
A+ A-

Zarządzenie nr 52/2024

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 20 maja 2024

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 4 r. poz. 609 ), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko D yrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju z siedzibą przy ul. Sanatoryjnej 3, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578 ze zm.).

 

§ 4.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój oraz na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl.

 

Burmistrz Świeradowa-Zdroju

Edyta Wilczacka

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 52/2024

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 20 maja 2024 r.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju,
ul. Sanatoryjnej 3

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju,

ul. Sanatoryjna 3

59-850 Świeradów-Zdrój

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wyma gania określone w rozporządzeni u Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2023 poz. 2578 ze zm.).

   

 2. Zgodnie z Rozporządzeni em Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021 poz. 1428) o f erty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

   • imię (imiona) i nazwisko,

   • datę i miejsce urodzenia,

   • obywatelstwo,

   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
  języka polskiego,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),

 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i 3a ustawy
  z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i 464 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

 9. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)).

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju’’

  - osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35,

  - pocztą na adres Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój).

   

  Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nie dopuszcza się ofert składanych drogą elektroniczną.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Katarzyna Bigus - inspektor ds. oświaty

tel. 75 61 99 792, email: k.bigus@swieradozdroj.pl

 

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój.

 2. Na żądanie Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d - g, l i m.

 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 4. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą pocztową o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

Multimedia

Do pobrania