Świeradów-Zdrój

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa

2022-11-21 14:54:09
A+ A-

Świeradów-Zdrój,   21.11.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

1. Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. drogownictwa

 

2. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe   o   profilu   technicznym , administracyjnym

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

4. Dobry stan zdrowia.

5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. prawo jazdy kat. B

 

3. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustaw: znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawo o transporcie publicznym, prawo budowlane.

2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku.

3. Umiejętność tworzenia kosztorysów inwestorskich.

4. Komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

5. Dyspozycyjność.

6. Zdolność do analitycznego myślenia.

7. Wysoka kultura osobista.

8. Umiejętność pracy w zespole.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji gminnych dróg i mostów,

2) wydawanie zezwoleń i pobieranie opłat za zajmowanie pasa drogowego administrowanych przez gminę oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych,

3) wydawanie uzgodnień gestorom sieci na budowę infrastruktury w pasach drogowych

4) egzekwowanie i karanie w trybie administracyjnym samowoli wchodzenia z robotami i urządzeniami na drogi gminne i zajęcie pasa drogowego,

5) nadzór nad funkcjonowaniem organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych – pionowe i poziome oznakowanie dróg,

6) nadzór nad funkcjonowaniem systemu oznakowania nazw ulic,

7) nadzór nad realizacją usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

8) realizację zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

9) wykonywanie przeglądów okresowych przepustów drogowych i obiektów mostowych oraz planowanie ich remontów,

10) realizacja zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, wynikających z zawartego w tym zakresie porozumienia,

11) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz pasów drogowych dróg wojewódzkich pozostających w zarządzie Gminy,

12) nadzór nad funkcjonowaniem systemu oświetlenia drogowego,

13) nadzór nad estetyką i funkcjonalnością tablic informacyjnych znajdujących się na terenie miasta.

 

5. Wymagane dokumenty :

1.   Własnoręcznie podpisany list motywacyjny.

2. Własnoręcznie podpisany Życiorys (CV) bez zdjęcia.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5. Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach (fakultatywnie).

6.   Własnoręcznie podpisane oświadczenie   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku   lub   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia, wystawione przez lekarza medycyny pracy lub przez innego uprawnionego do tego lekarza (np. lekarz medycyny ogólnej lub rodzinnej).

7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie:   „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych dokumentach w czynnościach procesu rekrutacyjnego."

10. Własnoręcznie podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w punkcie   10   ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój”.

11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 20 22   r., poz. 530 ).

 

6. Warunki pracy na stanowisku:

  1. praca na pełny etat,

  2. praca w systemie równoważnym w godzinach: poniedziałki od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartki od 7.30 do 15.30, piątki od 7.30 do 15.00 (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze), w okresie zimowym możliwa praca również w godzinach nocnych,

  3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   25 października   20 21 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 20 21   r., poz. 1960 ) oraz   w   sprawie ustalenia Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój,

  4. Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu, każdego 28 dnia miesiąca (w lutym 25). Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

  5. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

8 . Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1. Osobiście w Urzędzie Miasta w Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35,

2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój ( liczy się data wpływu do Urzędu ).

 

Termin składania ofert upływa z   dniem   6   grudnia   2022 roku   do godz .   15: 0 0 . Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem   „Oferta na wolne stanowisko ds.   drogownictwa ”.

 

Oferty , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9 . Informacje dodatkowe:

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP .

 

Dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie lub   drogą e-mail   o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnia żadnego kandydata.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr   74/2021   Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 13 września 2021 r.

 

10 . Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój reprezentowany przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:   e-mail:   iod@lesny.com.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy .

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe osób:

a)   kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

b) pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy, liczonym od miesiąca następującego po

zakończeniu naboru w razie konieczności zatrudnienia kolejnego wyłonionego kandydata, gdy zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska.

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do:

a) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych osobowych;

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

9. Urząd Miasta Świeradów-Zdrój nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

 

LINK do BIP: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,20695,nabor-na-stanowisko-urzednicze-ds-drogownictwa.html

Multimedia

Do pobrania