Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

2021-12-21 14:45:43
A+ A-

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39, art. 40 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XVIII/92/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 3 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – II p. w godzinach urzędowania.

Projekt studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.swieradowzdroj.pl oraz na stronie BIP Urzędu Miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, o godz. 15 30 .

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo składania uwag do studium i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: um@swieradowzdroj.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, um@swieradowzdroj.pl

2) Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Oskar Manowiecki, e-mail:  iod@lesny.com.pl .

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zgodnie z art 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

4) Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

7) W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:

- dostępu do danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności, od osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- sprostowania danych;

- ograniczenia przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

8) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Multimedia

Do pobrania