KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

2020-07-28 11:17:12
A+ A-

Świeradów-Zdrój, 2020-07-28

 

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- z zakresu upowszechniania kultury

w Świeradowie-Zdroju w 2020 roku

 

I. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

II. Adresaci:

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

III. Cel:

Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych miasta Świeradów-Zdrój w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury. Wyłonione oferty uzyskają dotację na dofinansowanie realizacji zadania.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych i rodzaje zadań:

 

Lp.

Rodzaj zadań / nazwa zadania

Opis

Wysokość środków publicznych na

realizację zadania planowana w

1.

Organizacja zajęć piłki nożnej.

Działania planowane w ramach realizacji zadania będą miały na celu upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu.

Zadanie powinno obejmować w szczególności: zgłoszenie zawodników do udziału w zawodach, organizację treningów, udział w zawodach, obozy sportowe.

Zadanie przeznaczone jest głównie dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze Świeradowa-Zdroju

Wysokość środków publicznych

planowanych

w budżecie Miasta Świeradów-Zdrój

na realizację zadań w 2020r. wynosi

30.000,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

2.

Organizacja czasu wolnego dla seniorów - Świeradów-Zdrój

Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć będą miały charakter otwarty i skierowane zostaną do wszystkich świeradowskich seniorów, mając na celu: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, działalność kulturalną i edukacyjną, realizację pasji i zainteresowań, budowanie świadomości prawnej seniorów, i osób we wczesnym okresie późnej dojrzałości, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie wspierać się będą w trudnościach dnia codziennego. Działania mogą przybrać formę: spotkań, udziału w uroczystościach państwowych, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność i podobnych. Informacja o planowanych działaniach będzie miała charakter ogólnodostępny – podany do publicznej wiadomości m.in. w Notatniku Świeradowskim, www.swieradowzdroj.pl , miejskich tablicach ogłoszeń, MBP Izerka.

Wysokość środków publicznych

planowanych

w budżecie Miasta Świeradów-Zdrój

na realizację zadań w 2020 r. wynosi

10.000,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych),

w tym na Organizację czasu wolnego

dla seniorów – Świeradów-Zdrój

- 10.000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych).

 

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się

 1. dla zadania nr 1 Organizacja zajęć piłki nożnej od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 roku,

 2. dla zadania nr 2 Organizacja czasu wolnego dla seniorów od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2020 r.

 1. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

 2. Wybór oferty przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (Oferentem).

 3. W sytuacji rezygnacji przez Oferenta z przystąpienia do zawarcia umowy bądź niemożności osiągnięcia celu zakładanego w ofercie, Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój może podjąć decyzję o przyznaniu niewykorzystanej kwoty dotacji wybranemu podmiotowi, którego oferta uzyskała w konkursie ilość punktów kwalifikujących zadanie do dofinansowania.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 20% wkład własny i/lub z innych źródeł. W tym finansowy udział własny lub z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów zadania. Oferent może wykazać 10% niefinansowy udział własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).

 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 7. Informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego i wkładu rzeczowego nie będą brane pod uwagę, zarówno w ofercie, jak i w trakcie realizacji zadań publicznych.

 8. Dotacja nie może być wykorzystana na:

  1. zadania i zakupy inwestycyjne,

  2. zakup sprzętu i wyposażenia przekraczającego 15% wysokości przyznanej dotacji,

  3. zakup artykułów spożywczych, z wyjątkiem wody i napojów o wartości nie przekraczającej 3% wysokości przyznanej dotacji,

  4. pokrycie kosztów utrzymania biura (delegacje, koszty przesyłek, zakup artykułów biurowych, opłat bankowych i telefonicznych).

  5. budowę, zakup lub remont budynków,

  6. pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,

  7. zakup gruntów,

  8. opłacenie zadań koordynatora.

 

VII. Warunki składania ofert.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (tj.: Dz.U.2018.2057 z dnia 19.10.2018r.).

 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce -> Ogłoszenia/ Konkursy ofert/Konkursy ofert 2020/, www.swieradowzdroj.pl w zakładce: Nasze miasto/Konkursy ofert/ Konkursy ofert 2020.

 3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).

 4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. : tj.: Dz.U.2018.450 ze zm.).

 5. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

  1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

  2. wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  3. w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną – porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniodawców,

  4. numery Pesel osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania ogłoszonego w ofercie,

  5. kserokopie aktualnego statutu na podstawie, którego oferent działa,

  6. inne dokumenty istotne dla oceny oferty – np. zaświadczenie o przygotowaniu merytorycznym osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania publicznego, uprawnienia do prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, patronaty medialne.

 6. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

 7. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć. W przypadku składania przez Oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.

 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, a nie data stempla pocztowego.

 4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (obowiązuje nowy wzór oferty).

 6. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie 3 dni od daty powiadomienia Oferentów: telefonicznie lub mailem.

 7. Oferty które nie zostaną uzupełnione lub będą nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: tj.: Dz.U.2018.450 ze zm ).

 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

 3. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój, który podejmie ostateczną decyzję.

 4. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. Ocena formalna oferty: poprawne wypełnienie oferty, komplet załączników, zrozumiałość i przejrzystość oferty, kompletność opisu działań: 30 pkt.

  2. Ocena możliwości realizacji zadania: miejsce i cel wykonania zadania, oryginalność i innowacyjność projektu, spójny harmonogram planowanych działań, uwzględnienie wśród beneficjentów realizowanego zadania osób z niepełnosprawnością, przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, liczba uczestników, częstotliwość działań: 60 pkt.

  3. Budżet zadania : ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym celowość oszczędności oraz efektywność wykorzystania środków: 45 pkt.

  4. Środki własne: planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (z zastrzeżeniem, że czynnik ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku zlecenia realizacji zadań w formie wspierania), nie tylko wkład finansowy, ale także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków: 30 pkt.

  5. Analiza i ocena realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych (w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne), uwzględniającą rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 15 pkt.

 5. Oferta zaopiniowana do dofinansowania musi uzyskać min. liczbę punktów 100 na 180 możliwych.

 6. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

X. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2020 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

 2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie o przyznaniu dofinansowania.

 4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

XI. Umowa

 1. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

 2. W przypadku kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 208 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057 z dnia 29.10.2018r.).

 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

 

XII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu w 2019 roku wynosiła odpowiednio: 1) dla zadania nr 1– 60 000,00 zł,

2) dla zadania nr 2 - 30.000,00 zł

Multimedia

Do pobrania