Świeradów-Zdrój

Nabór wniosków na dotacje MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną

2009-08-12 11:59:02
A+ A-

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO powierzył realizację części I Priorytetu

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach

Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

SCHEMATU 1.1 D1 „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP ZWIĘKSZAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ REGIONU

Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)

Podschemat 1.1.D1.b Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012

TRYB KONKURSU – ZAMKNIĘTY

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach Schematu 1.1 D1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w obszarze turystyki. Wydzielone zostały dwa Podschematy:

- 1.1.D1.a „Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)” oraz

- 1.1D1.b „Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012”.

Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:

·  Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

-utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

-rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,

-dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,

-zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

·        Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych zprzedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

W ramach Schematu wspierane będą projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu Dolnego Śląska, co oznacza, iż inwestycja musi wpisywać się w aktualną obowiązującą wersję Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, poprzez realizację jednego z subregionalnych produktów turystycznych Dolnego Śląska , z wyłączeniem projektów związanych z prowadzeniem działalności uzdrowiskowej, a także być realizowana w ramach określonych PKD.

W przypadku Podschematu 1.1.D1.b „Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012” dofinansowane mogą być jedynie projekty spełniające powyższe warunki oraz dodatkowo:

1)    zlokalizowane w jednej z gmin, zgodnie z listą gmin zatwierdzoną przez Zarząd Województwa, oraz

2)    spełniające wymogi UEFA dotyczące centrów pobytowych obowiązujących podczas EURO 2012 (w zakresie realizowanego projektu).

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz zapisami „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013”, „Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)”,
Wytycznymi dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu”, Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i IZ RPO.

 

Dofinansowanie ze środków Działania jest udzielane z zachowaniem zasad demarkacji z projektami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz ze środków innych działań i priorytetów RPO WD 2007-2013.

II.  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O wsparcie w ramach Schematu 1.1 D1 mogą ubiegać się MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców).

Do określenia statusu MŚP należy stosować zapisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ze wsparcia wykluczone są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorach: rybołówstwo i akwakultura; górnictwo węgla; hutnictwo żelaza i stali; budownictwo okrętowe; włókna syntetyczne, a także podmioty prowadzące działalność związaną z wywozem tj. działalność bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej oraz działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy;

Wsparcie nie może być również udzielone na:

- działalność gospodarczą związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

- działalność gospodarczą związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

 

Zgodnie z zapisami „Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)” wsparcie nie jest udzielane podmiotom realizującym projekty z zakresu:

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo;

- górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych;

- wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła;

- administracja publiczna.

 

Kody klasyfikacji według kryterium działalności gospodarczej, które kwalifikują się do wsparcia w ramach realizowanego projektu zawarte są w „Instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu”. Dokument ten znajduje się na stronie www.dip.dolnyslask.pl

 

III.        Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja) wynosi: równowartość 35 294 117,64 EUR tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 30 000 000 EUR i z budżetu państwa 5 294 117,64 EUR (wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru, tj. 147 441 176,44 PLN. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego). Kwota środków przeznaczonych na projekty składane w ramach Podschematu 1.1.D1.a wynosi równowartość 29 411 764,70 EUR, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25 000 000 EUR i z budżetu państwa 4 411 764,70 EUR (tj 122 867 647,03 PLN wg kursu j.w.), natomiast kwota środków przeznaczonych na projekty składane w ramach Podschematu 1.1.D1.b wynosi równowartość 5 882 352,94 EUR, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 000 000,00 EUR i z budżetu państwa 882 352,94 EUR (tj.  24 573 529,41 PLN wg kursu j.w.).

 

W tych kwotach mieści się 5% rezerwa na dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

 

IV.        Minimalna i maksymalna wartość projektu (wydatków kwalifikowanych)

 

·         Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN,

·         Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 mln PLN.

 

V.        Poziom dofinansowania projektów

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 

·         Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:

do 60% wydatków kwalifikowalnych - dla małych

i mikroprzedsiębiorstw,

 

do 50% wydatków kwalifikowalnych - dla średnich

przedsiębiorstw,
 

do 40% wydatków kwalifikowalnych - dla MŚP prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu;

           

·        Wysokość udziału wydatków kwalifikowalnych na nabycie gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

·        Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych: do 50% wydatków kwalifikowalnych;

·        Dla wydatków związanych z wykorzystaniem mechanizmu cross-financing (dofinansowanie niezbędnych do prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego szkoleń specjalistycznych dla pracowników MŚP):

- do 35% wydatków kwalifikowalnych - dla średnich przedsiębiorstw

 

+ 10%

 

w sytuacji, gdy szkolenie jest przeznaczone dla pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych

- do 45% wydatków kwalifikowalnych - dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

Wysokość udziału cross-financingu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 

VI.        Okres realizacji projektu

 

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu zarejestrowania wniosku o dofinansowanie w INTERNETOWYM REJESTRATORZE WNIOSKÓW dostępnym na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

 

Wyjątkiem są wydatki poniesione na zakup gruntu, które uznaje się za kwalifikowalne o ile zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

 

Wniosek o płatność końcową musi zostać złożony w terminie 60 dni od daty zakończenia finansowej realizacji projektu, nie później jednak niż do 30 czerwca 2012 roku.

 

VII.        Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu:

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy wypełniać w aplikacji elektronicznej Generator Wniosków o Dofinansowanie (zwany dalej Generatorem), dostępnej na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl, zgodnie z zamieszczoną na tej stronie „Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie” oraz „Podręcznikiem Użytkownika dla Generatora Wniosków o dofinansowanie”.

 

Wypełnione w Generatorze wnioski należy zarejestrować w terminie i w sposób określony poniżej:

 

Termin naboru wniosków:

14 września 2009 r.

od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 

1. Wnioskodawca musi zarejestrować wniosek o dofinansowanie (zwany dalej wnioskiem) w aplikacji zwanej Internetowym Rejestratorem Wniosków dostępnym na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl. Rejestracja obejmuje wysłanie wygenerowanego z Generatora pliku wniosku poprzez wskazanie pliku do wysłania. Podczas procesu rejestracji, aplikacja automatycznie pobiera z wniosku następujące dane: nazwa schematu, nazwa i NIP Wnioskodawcy, adres e-mail, wysokość wnioskowanego dofinansowania, wersja generatora, w której przygotowany został wniosek oraz data zapisu wniosku. Szczegółowa instrukcja obsługi zawarta jest w samej aplikacji.

 

Wnioskodawca otrzyma e-mailem potwierdzenie zarejestrowania wniosku o dofinansowanie z numerem zgłoszenia oraz datą, godziną, minutą, sekundą zgłoszenia wniosku.

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie, wyłącznie do jednego Podschematu (1.1.D1.a lub 1.1.D1.b) . Wiążąca jest jedynie pierwsza rejestracja w Internetowym Rejestratorze Wniosków – tylko pierwszy zarejestrowany wniosek otrzymuje status wniosku przyjętego. Kolejne rejestracje otrzymają status rejestracji warunkowych, do wyjaśnienia.

 

2.  Wnioskodawca, w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowanie (bieg terminu rozpoczyna się od następnego dnia po dniu rejestracji) musi złożyć w DIP wersję papierową wniosku w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną zapisaną na nośniku (płyta CD-R lub DVD). Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej wysłanej w procesie rejestracji musi być tożsama z sumą kontrolną na wersji papierowej wniosku oraz na płycie CD/DVD.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na nośniku należy składać osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu):

           

w Punkcie Przyjęć Wniosków w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,

 ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

w godz. od 8:00 do 15:30

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

 

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

nr zgłoszenia w systemie rejestracji internetowej

tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

SCHEMAT 1.1 D1 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012 [1]

Podschemat 1.1.D1.b Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012 [2]

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

W przypadku nie złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i wersji elektronicznej na nośniku (CD/DVD) w DIP w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji w rejestratorze, numer zgłoszenia zostaje anulowany, a wniosek uznaje się za niezarejestrowany.

 
 

VIII.        Kryteria wyboru projektów

 

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu ,,Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WD, dostępne na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

Kryteria wyboru projektów są podzielone na:

  1. Kryteria oceny formalnej – ocena „dopuszczalności” projektu:

- kryteria kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia kryteriów kluczowych jest on odrzucony;

- kryteria uzupełniające – w przypadku niespełnienia kryterium uzupełniającego Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej poprawy / uzupełnienia dokumentacji.

 
  1. Kryteria merytoryczne – ocena „wykonalności” projektu, w tym kryteria sektorowe specyficzne dla Schematu 1.1.D1:

- kryteria kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia kryteriów kluczowych jest on odrzucony;

- kryteria dodatkowe – punktowane.

 

Oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dokonuje Komisja Oceny Projektów. KOP rekomenduje wnioski do dofinansowania, decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Do dofinansowania wybrane zostaną – w ramach dostępnej alokacji – projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, ale nie mniejszą niż 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie dodatkowych kryteriów merytorycznych i nie mniejszą niż 25% punktów możliwych do zdobycia w ramach dodatkowych kryteriów sektorowych. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez dwa lub większą liczbę projektów decydować będzie kolejność wpływu wniosku o dofinansowanie (data, godzina, minuta, sekunda).

 

IX.        Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie. 

 

Ocena formalna każdego wniosku o dofinansowanie trwa do 45 dni kalendarzowych od daty upłynięcia wyznaczonego terminu na składanie wniosków o dofinansowanie. W uzasadnionych sytuacjach, termin ten może być wydłużony, o czym Wnioskodawcy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem na stronie internetowej DIP.                        

 

Ocena merytoryczna trwa 55 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej każdego wniosku o dofinansowanie. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać wydłużony, o czym Wnioskodawcy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem na stronie internetowej DIP.

 

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (lub faksem). Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej:www.dip.dolnyslask.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat procedur oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w „Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

 

O wszelkich zmianach związanych z procedurą ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego ogłoszenia, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca RPO WD będzie informować na stronie internetowej:www.dip.dolnyslask.pl

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zastrzega, że skutek tych zmian odbywać się będzie kosztem i staraniem Wnioskodawców, z zastrzeżeniem przepisu art. 29 ust. 4 i 4a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju regionalnego z dnia 6 grudnia 2006 r. z późn. zm.

 
 

X.        Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Środkami odwoławczymi przysługującymi Wnioskodawcy od negatywnej oceny projektu są odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) – po otrzymaniu przez niego pisemnej informacji od DIP o negatywnym wyniku oceny (formalnej lub merytorycznej) projektu – z żądaniem ponownego sprawdzenia przez DIP zgodności dokonanej oceny projektu z kryteriami wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD zatwierdzonymi przez KM RPO WD oraz z obowiązującą procedurą oceny projektu.

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oznacza wystąpienie Wnioskodawcy do Instytucji Zarządzającej RPO WD (IZ RPO WD) – po otrzymaniu przez niego pisemnej informacji od DIP o negatywnym rozpatrzeniu odwołania lub o odmowie rozpatrzenia odwołania – z żądaniem ponownego sprawdzenia przez IZ RPO WD zgodności dokonanego przez DIP rozstrzygnięcia z kryteriami wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD zatwierdzonymi przez KM RPO WD oraz z obowiązującą procedurą oceny projektu.

 

Odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje Wnioskodawcy od:

- pozytywnej oceny projektu,

- wyboru projektu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego;

- decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o:

-        niewybraniu projektu do dofinansowania;

-        umieszczeniu projektu na liście rezerwowej.

 

Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie i na zasadach opisanych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, z późn. zm.).

 

Szczegółowe warunki, terminy, tryb, zasady oraz sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w pisemnej informacji o negatywnej ocenie projektu przesyłanej do Wnioskodawcy, „Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)” oraz „Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.


WIĘCEJ>>>>

Multimedia