Świeradów-Zdrój

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIERADOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (ŚKM)

2019-09-04 13:40:34
A+ A-

Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszego miasta

bardzo miło nam poinformować, że oto od 1 września 2019 r. wprowadziliśmy Świeradowską Kartę Miejską.

 

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

„ŚWIERADOWSKA KARTA MIEJSKA” (ŚKM)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania, wydawania i używania Świeradowskiej Karty Miejskiej, zwanej w skrócie ŚKM, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

i jest własnością Organizatora Projektu, tj.:

Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”

w Świeradowie-Zdroju (zwane w skrócie MCKAiPG),

mieszczącego się przy ul. Dworcowej 1 w Świeradowie-Zdroju.

2. Karta jest potwierdzeniem uprawnień mieszkańców miasta Świeradów-Zdrój do korzystania z oferty rabatów, ulg, zwolnień, preferencji lub świadczeń aktualnie oferowanych przez Partnerów uczestniczących w Projekcie ŚKM.

3. Lista Partnerów stanowi Załącznik 1 i jest na bieżąco aktualizowana na stronie www.swieradowzdroj.pl w zakładce „Nasze Miasto”.

4. Projekt stanowi element Planu działalności MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

5. Cele Projektu ŚKM to:

  • umożliwienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dostępu do gminnych/lokalnych atrakcji oraz popularyzowanie korzystania przez nich z atrakcji naszej gminy i okolic,

  • umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,

  • kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego i poszerzanie katalogu możliwości jego wykorzystania.

6. ŚKM jest kartą imienną i spersonalizowaną. Karta identyfikuje jej posiadacza jako mieszkańca Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

7. ŚKM nie zastępuje żadnej formy płatności, a także nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową.

8. Niniejszy dokument może ulegać zmianom lub aktualizacjom wprowadzanym przez Organizatora Projektu.

9. Zmiany lub aktualizacje zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl w zakładce „Nasze Miasto” z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany lub aktualizacji. Zmiany lub aktualizacje niniejszego dokumentu będą miały od tej daty zastosowanie do wszystkich kart, w tym również do kart wydanych przed dniem wejścia w życie zmiany lub aktualizacji.

 

II. OSOBY UPRAWNIONE I ZASADY WYDAWANIA ŚKM.

1. Przez osobę uprawnioną do korzystania ze Świeradowskiej Karty Miejskiej należy rozumieć każdą osobę fizyczną:

- zameldowaną w Świeradowie-Zdroju,

- rozliczającą się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklarujące Gminę Miejską Świeradów-Zdrój jako miejsce stałego zamieszkania.

2. Warunkiem otrzymania ŚKM jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik numer 2. Wniosek można złożyć w siedzibie Organizatora.

3. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:

1) dokument tożsamości,

2) pierwszą stronę (zdjęcie lub skan) zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Lubaniu lub przy rozliczaniu PIT drogą elektroniczną wydrukowaną pierwszą stronę PIT (wraz z wydrukowanym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru) lub inny bieżący dokument, który potwierdza, że Urząd Skarbowy w Lubaniu jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy).

4. ŚKM wydawana jest bezpłatnie.

5. Utrata uprawnień do posiadania ŚKM (zameldowanie w innej miejscowości) powoduje jej nieważność od dnia wystąpienia zdarzenia.

6. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do ŚKM w trakcie trwania ważności karty.

7. Istnieje możliwość wydania duplikatu ŚKM w razie jej utraty.

8. ŚKM należy odebrać osobiście.

9. ŚKM osób niepełnoletnich odbiera wnioskodawca tj. rodzic lub opiekun prawny.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚKM.

1. ŚKM jest dokumentem imiennym i spersonalizowanym. Jedynie osoba, której karta została przyznana może z niej korzystać.

2. Użytkownik ŚKM może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Organizatora Projektu. Lista Partnerów będzie aktualizowana na bieżąco.

3. Ulgi, zwolnienia i rabaty wynikające z ŚKM mają zastosowanie jedynie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z innymi ulgami, zwolnieniami i rabatami obowiązującymi u Partnerów Projektu.

4. Pr zedstawiciele/ Pracownicy Partnerów Projektu mają prawo żądać od Użytkownika ŚKM okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. W przypadku posługiwania się ŚKM przez osobę n ieuprawnioną, przedstawiciel Partnera Projektu ma prawo zatrzymać kartę, która zostaje niezwłocznie przekazana Organizatorowi Projektu.

6. Użytkownik ŚKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o każdym przypadku:

1) zagubienia ŚKM,

2) utraty uprawnień do posiadania ŚKM,

3) trudności technicznych z odczytaniem zapisów na ŚKM.

7. Unieważnienie /blok ada ŚKM przez Organizatora Projektu następuje w razie:

1) utraty uprawnień do posiadania ŚKM,

2) korzystania (lub próby skorzystania ) z ŚKM przez osoby nieuprawnione,

3) nieprzestrzegania przez użytkownika ŚKM postanowień niniejszego dokumentu .

8. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem ŚKM należy zgłaszać bezzwłocznie do Organizatora Projektu, tj.:

Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”

w Świeradowie-Zdroju, u l. Dworcowej 1, w Świeradowie-Zdroju,

tel. 75 71 36 483 lub 75 71 36 482, it@swieradowzdroj.pl

 

IV. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowy ch Użytkownik a ŚKM w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcow a 1 w Świeradowie-Zdroju.

2. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” zapewni Użytkownikowi ŚKM dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

3. Podanie przez Użytkownika ŚKM danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika ŚKM i tym samym uprawnia Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika ŚKM .

4. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości lub aktualności danych podanych przez Użytkownika ŚKM . Użytkownik ŚKM jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZBIORU ŚKM.

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy w jaki sposób Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” korzysta z danych Użytkownik a ŚKM :

1. Administratorem danych osobowych Użytkownik a ŚKM jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcow a 1 w Świeradowie-Zdroju.

2. W sprawach związanych z danymi z pkt. 1 proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: ido@swieradowzdroj.pl.

3. Dane osobowe Użytkownik a ŚKM są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek umowny niezbędny dla otrzymania ŚKM.

5. Podane dane będą przetwarzane do czasu udziału w Programie na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a, b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Odbiorcą danych osobowych Użytkownik a ŚKM będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. D ane osobowe Użytkownik a ŚKM nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Użytkownik ŚKM p osiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Użytkownik ŚKM ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofani a . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Użytkownik ŚKM ma prawo do wniesienia skargi do UODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Multimedia

Do pobrania