KONKURS KWIETNY ŚWIERADÓW 2019

2019-05-23 17:57:06
A+ A-

 

REGULAMIN KONKURSU

KWIETNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 201 9

hasło przewodnie na 2019 r. - „OGRÓD WERTYKALNY”

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju .

 

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję Świeradowa-Zdroju wśród mieszkańców i odwiedzających.

 

III. TERMINARZ KONKURSOWY:

- zgłoszenia do 15 czerwca danego roku,

- przegląd posesji przez komisję – czerwiec, lipiec, sierpień danego roku,

- głosowanie i ocena do 30 września danego roku,

- rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród - wrzesień danego roku,

- kategoria Olbrzymy w Ogrodzie – zgłaszamy przez cały okres trwania konkursu tj. do 30 września danego roku.

 

IV. KATEGORIE

1. Kategorie:

a) Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród,

b) Najładniej udekorowany balkon,

c) Olbrzymy w ogrodzie – do tej kategorii zgłaszać można wyhodowane warzywa, owoce i rośliny ogrodowe, które osiągnęły nad wyraz duże rozmiary, wpisane one zostaną na listę rekordów
w oczekiwaniu na „pobicie” ich rozmiaru.

2. Każdego roku konkurs organizowany będzie pod hasłem przewodnim, które będzie ustalone na dwa lata do przodu i tak:

- w roku 2019 – Ogród wertykalny,

- w roku 2020 – Woda w ogrodzie (jej obecność i sposoby oszczędzania),

- w roku 2021 – Rośliny miododajne

 

V. KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN

1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 20 pkt.,

b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 20 pkt.,

c) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 20 pkt.,

d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 20 pkt.,

e) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 20 pkt.

2. Elementy związane z hasłem przewodnim konkursu w danym roku będą oceniane od 0 do 10 pkt. Jest to odrębna kategoria, za którą przyznana zostanie 1 nagroda.

3. Uzyskane oceny, poszczególnych członków Komisji Konkursowej, pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

4. Oceniane mogą być również miejsca, które nie zostały zgłoszone do udziału w konkursie, a zdaniem komisji konkursowej, warte są zauważenia i nagrodzenia - jednak za zgodą właściciela.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział posesje i balkony zlokalizowane na terenie miasta Świeradów-Zdrój, zgłoszone przez ich właścicieli lub inne osoby, jednak za zgodą właściciela.

2. Zgłoszenia obiektów do konkursu należy składać osobiście, telefonicznie lub e-mailowo:

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju  

ul. Dworcowa 1

59-850 Świeradów-Zdrój

tel. 75 71 36 482 lub 483

it@swieradowzdroj.pl

3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie Miejski ego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju l u b na stronie internetowej  http://swieradowzdroj.pl/ ).

 

VII. KOMISJE KONKURSOWE

1. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób.

2. Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów lub balkonów po otrzymaniu zgłoszenia
i wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczestnikiem konkursu.

3. Uczestnicy konkursu mogą również, podczas jego trwania, przesyłać własne zdjęcia zgłoszonych posesji na adres it@swieradowzdroj.pl) .

 

VIII. NAGRODY

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody, które w formie talonów będzie można zrealizować
w wyznaczonych sklepach. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

2. W każdej z dwóch kategorii (Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród
i Najładniej udekorowany balkon) przyznane zostaną trzy nagrody:

- za zajęcie I miejsca,

- za zajęcie II miejsca,

- za zajęcie III miejsca.

3. W kategorii Olbrzym w ogrodzie przyznana zostanie 1 nagroda.

4. W kategorii związanej z hasłem przewodnim konkursu w danym roku przyznana zostanie 1 nagroda.

4. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

5. Organizator może przygotować wyjazd uczestników konkursu do miejsc związanych z botaniką, ogrodnictwem np. ogrody botaniczne, ogrody tematyczne itp.

6. Organizator może zorganizować Dni Otwarte Kwietnych Ogrodów, aby osoby spoza konkursu także mogły je podziwiać, jednak może się to odbyć tylko i wyłącznie za zgodą uczestnika konkursu.

7. Osoby, które zdobyły w danym roku nagrody w kategorii Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród lub Najładniej udekorowany balkon, nie mogą wziąć udziału w tej części konkursu w roku kolejnym, jednak nadal mogą startować w kategorii, w której nie zostali laureatami.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie

2. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagród bądź wyróżnień.

3. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie lub spornych przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

4. Listę laureatów oraz nagrodzone obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych, na co uczestnik wyraża zgodę.

5. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest r ównoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczeg ólności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odm ówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Administratorem danych jest Organizator.

Multimedia

Do pobrania