Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ZLECENIE ZADAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECI

2019-04-29 15:57:38
A+ A-
 1. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych realizowanych w roku 2019

 

 

 

I. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

 1. Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

II. Adresaci:

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

III. Cel

 1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie zadań w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania

 2. Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 3. Konkurs obejmuje organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci,

 4. młodzież i dorosłych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez

 5. sportowych i rekreacyjnych, ,popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia

 6. fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i

 7. trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli

 8. profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień i przemocy. Rekomendowane jest objęcie zajęciami

 9. sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka.

 10. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursami ofert w 2019 roku wynosi: 40 000,00 PLN, w tym:

 11. - na realizację zadania nr 1 – 11 000,000 PLN

 12. - na realizację zadania nr 2 – 5 000,000 PLN

 13. - na realizację zadania nr 3 – 14 000,00 PLN ( w tym UKS Świeradów-Zdrój – 8 000,00, UKS Czerniawa – 6 000,00)

 14. - na realizację zadania nr 4 – 2.000,00 PLN

 15. - na realizację zadania nr 5 - 8.000,00 PLN

 16. Na realizację zadania w 2018 roku przeznaczono kwotę – 40.00,00 PLN

 17. Na realizację zadania w 2017 roku przeznaczono kwotę – 34.00,00 PLN

 18. Na realizację zadania w 2016 roku przeznaczono kwotę – 34.000,00 PLN

Na realizację zadań w 2015 roku przeznaczono kwotę – 42.000,00 PLN

Na realizację zadań w 2014 roku przeznaczono kwotę -39 000 PLN

 1. Na realizację zadań w 2013 roku przeznaczono kwotę w wysokości 39 000,00 PLN.

 2. Na realizację zadań w 2012 roku przeznaczono kwotę w wysokości 42 000,00 PLN.

IV. Zadania przewidziane do realizacji:

 1. Zadanie nr 1

 2. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych rozwijających koordynację ruchową dla dzieci i młodzieży- sztuki walki KARATE. Zajęcia, konkursy, turnieje winny być organizowane na istniejącej bazie sportowej .

 3. Zadanie nr 2

 4. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - utrzymanie sekcji piłki nożnej (trampkarzy, młodzików, juniorów). Zajęcia , konkursy, turnieje winny być organizowane na istniejącej bazie sportowej.

 5. Zadanie nr 3

 6. Organizowanie , prowadzenie i utrzymanie sekcji „Biathlon” (dwie sekcje)

 7. Zadanie nr 4

 8. Zajęcia edukacyjno- kulturalne, współfinansowanie organizacji Zlotu Rodzin Abstynenckich.

 9. Zadanie nr 5

 10. Popularyzacja turystyki - Organizacja i przeprowadzenie rajdów, Rodzinnych Marszy na Orientację.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się od daty rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30.12.2019 roku.

 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia zadania.

VI. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10% wkład własny i/lub z innych źródeł spoza budżetu gminy. W tym finansowy udział własny lub z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów zadania. Oferent może wykazać 5% niefinansowy udział własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).

 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 7. Dotacja przyznana na zadanie :

a) Zadanie nr 1

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych rozwijających koordynację ruchową dla dzieci i młodzieży- sztuki wali KARATE. Zajęcia, konkursy, turnieje winny być organizowane na istniejącej bazie sportowej .

b) Zadanie nr 2 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - utrzymanie sekcji piłki nożnej (trampkarzy, młodzików, juniorów). Zajęcia , konkursy, turnieje winny być organizowane na istniejącej bazie sportowej.

 

nie może być wykorzystana na: opłacanie opłat regulaminowych dotyczących żółtych i czerwonych kartek, zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem wody i napoi , opłacenie księgowego , usługi gastronomiczne, zakup paliwa, delegacje, koszty wysyłki, bilety na basen, opłat bankowych, sms. KWOTA DOTACJI W CAŁOŚCI MUSI ZOSTAĆ PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZAJĘĆ.

 1. Zadanie nr 3

Organizowanie , prowadzenie i utrzymanie sekcji „Biathlon” (dwie sekcje)

 1. Zadanie nr 4

 2. Zajęcia edukacyjno- kulturalne, współfinansowanie organizacji Zlotu Rodzin Abstynenckich.

 3. Zadanie nr 5

 4. Popularyzacja turystyki - Organizacja i przeprowadzenie rajdów, Rodzinnych Marszy na Orientację.

nie może być wykorzystana na: opłacenie księgowego , zakup paliwa, delegacje, koszty wysyłki, bilety na basen.

 

VII. Warunki składania ofert.

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

2. Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2019/Dokumenty oraz na stronie www.swieradowzdroj.pl/ Nasze miasto/Konkursy ofert na 2019 rok.

3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu ).

4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. : Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

5. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

5.1.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

5.2.Oświadczenie (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia):

5.2.1. O zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

5.2.2. O posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego,

5.2.3. Inne dokumenty istotne dla oceny oferty.

6. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

7. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć. W przypadku składania przez Oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godziny 15.00.

 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, a nie data stempla pocztowego.

 4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie 3 dni od daty powiadomienia Oferentów: telefonicznie lub mailem.

 7. Oferty które nie zostaną uzupełnione lub będą nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

 2. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod względem formalnym i przekazane Komisji Konkursowej, która dokona oceny merytorycznej.

 3. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój, który podejmie ostateczną decyzję.

 4. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

4.1.Ocena formalna oferty: poprawne wypełnienie oferty, komplet załączników, zrozumiałość i przejrzystość oferty, kompletność opisu działań: 30 pkt.

4.2.Ocena możliwości realizacji zadania: miejsce i cel wykonania zadania, oryginalność i innowacyjność projektu, spójny harmonogram planowanych działań, uwzględnienie wśród beneficjentów realizowanego zadania osób z niepełnosprawnością, przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, liczba uczestników, częstotliwość działań: 60 pkt.

4.3.Budżet zadania : ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym celowość oszczędności oraz efektywność wykorzystania środków: 45 pkt.

4.4.Środki własne: planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (z zastrzeżeniem, że czynnik ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku zlecenia realizacji zadań w formie wspierania), nie tylko wkład finansowy, ale także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków: 30 pkt.

4.5. Analiza i ocena realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych (w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne), uwzględniającą rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 15 pkt .

 1. Oferta zaopiniowana do dofinansowania musi uzyskać min. liczbę punktów 100 na 180 możliwych.

 2. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

X. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2019 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

 2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Oferent dodatkowo zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie o przyznaniu dofinansowania.

 4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

XI. Umowa

 1. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

 2. W przypadku kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ((Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) ). Dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.

 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Roland Marciniak

Multimedia

Do pobrania