Świeradów-Zdrój

PRZETARG - Posadowienie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych konstrukcji stalowej

2009-05-26 11:50:41
A+ A-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

(zamówienie do 14.000 EURO)

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, przy ul. 11-go Listopada 35, reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój nr 172/2006 z dnia 05.12.2006 r., przez Panią Małgorzatę Gettner - DyrektoraSzkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, z siedzibą w Świeradowie–Zdroju, 59-850 Świeradów-Zdrój, przy ul. Sanatoryjnej 3, ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie Zarządzenia nr XXVII/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie -Zdroju z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14.000 euro,na wykonanie zadania:

Posadowienie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych konstrukcji stalowej


1. Przedmiotem przetargu jest robota budowlana polegająca na Posadowieniu zewnętrznych schodów ewakuacyjnych konstrukcji stalowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Świeradowie–Zdroju, przy ul. Sanatoryjnej 3, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24.


Oznaczenie CPV:

1) 45223100-7 – montaż konstrukcji metalowych

2) 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

Zakres prac:

1.1. Wykonanie w miejscu zadaszenia nad wejściem, podestu o konstrukcji żelbetonowej na parterze.

1.2. Rozbiórkę części połaci dachowej i wykonanie wystawki dachowej z wyjściem ewakuacyjnym.

1.3. Wykonanie i montaż trójbiegowych, zewnętrznych schodów ewakuacyjnych o konstrukcji stalowej, prowadzących z poziomu podestu na poziom terenu.

2. Uwaga - w ramach wyceny oferty należy uwzględnić wykonanie innych dodatkowych prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu przetargu.

3. Roboty powinny być prowadzone z zachowaniem i przestrzeganiem zasad prowadzenia robót budowlanych oraz przepisów BHP.

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.

5. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania pozostają do dyspozycji Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji pozostałych materiałów na składowiskach odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Po zakończeniu prac należy doprowadzić nieruchomość do należytego stanu i porządku.


II. Warunki przetargu


1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu, zwanych dalej „warunkami”, udostępnionego w Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Świeradowie – Zdroju, przy ul. Sanatoryjnej 3, 59-850 Świeradów-Zdrój, sala. nr 2.

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Posadowienie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych konstrukcji stalowej” oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.

6. Termin realizacji zamówienia od 01.07.2009r. do 31.07.2009 r.

7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

1) oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

2) odpowiadają wymaganiom Zamawiającego,

3) nie zawierają oczywistych omyłek.

8. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego),

2) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2),

3) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3),

4) wykaz wykonanych jako główny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat minimum dwóch zamówień o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi niniejszego zamówienia (załącznik 4),

5) potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje przez kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

6) potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa (dotyczy kierownika budowy),

7) potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100 %).

10. Należy podać cenę ryczałtową brutto (według załącznika nr 1), która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.

11. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 21 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu, jak również możliwościom finansowym Zamawiającego.

14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

15. Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 5 do warunków zamówienia.

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie.

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla nich wiążące.


III. Termin i miejsce składania ofert


1. Termin składania ofert – do 22.06.2009 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

2. Termin otwarcia ofert – 22.06.2009 r. (poniedziałek) o godz. 1230.

3. Miejsce składania ofert –Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju,

59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3, (sekretariat - sala nr 2)

4. Miejsce otwarcia ofert - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju,

59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3 (sala nr 2a).


IV. Informacje końcowe


1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest Małgorzata Gettner– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju. tel. (075)7816379, od poniedziałku do piątku, w godz. 900 – 1400.

2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.

3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu oferent, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.


V. Załącznikami do niniejszych warunków są:

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3. Załącznik nr 3 - oświadczenia wymagane na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych robót

5. Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowne

6. Załącznik nr 6 – wyciąg z dokumentacji projektowej

7. Załącznik nr 7 – przedmiar robót

8. Załącznik nr 8 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychŚwieradów-Zdrój, dnia: 26.05.2009 r.


Sprawę prowadzi:

Referent Szkoły Elżbieta Magryn

sala nr 2   tel. (075) 7816379

 

Więcej informacji o przetqargu: http://www.sp2swieradowzdroj.bip.tensoft.pl