Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH

2019-03-05 09:25:17
A+ A-

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH


Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

Eksploatator urządzeń oczyszczalni ścieków w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Podstawowy zakres pracy:

1. Nadzór na pracą Oczyszczalni Ścieków w Świeradowie-Zdroju przy ul. Wiejskiej i Wierzbowej.

2. Prowadzenie na bieżąco dzienników eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.

3. Czuwanie nad właściwym stanem technicznym oraz sprawnością instalacji i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków i przepompowni – dbanie o ich bezawaryjną pracę.

4. Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków i rejestracja informacji ustalonych w instrukcji obsługi.

5. Wykonywanie przeglądów, bieżącej konserwacji, niezbędnych remontów urządzeń oczyszczalni i przepompowni, zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową.

6. Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i usuwanie awarii obsługiwanych urządzeń
i sprzętu.

7. Udział w usuwaniu wszelkich awarii urządzeń oczyszczalni i przepompowni,utrzymanie na bieżąco estetyki terenu i powierzchni zielonych, obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni:
- utrzymanie w czystości wszystkich zbiorników oczyszczalni,
- trzymanie odpadów w zamkniętych, przeznaczonych do tego pojemnikach,
- w sezonie letnim – zamiatanie dróg dojazdowych, koszenie trawy, przycinanie krzewów,
podlewanie roślinności, opróżnianie koszy,
- w sezonie zimowym – opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu z ważnych do eksploatacji schodów, ścieżek, chodników i dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni oraz posypywanie ich piaskiem, odśnieżanie przykryć studzienek, zasuw wodociągowych i ich odpływów,
- dezynfekcja skratek wapnem chlorowanym i mycie kontenerów zgodnie z harmonogramem.

8. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach budynkach wielofunkcyjnych Oczyszczalni Ścieków i wykonywanie prac porządkowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

9. Nadzorowanie dostarczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i odpowiednie odnotowywanie takiego przywozu w dzienniku pracy.

10. Pobór prób średniodobowy ścieków surowych i oczyszczonych do wykonania stosownych analiz przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

11. Kontrolowanie sprawności działania urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.

12. Potwierdzanie wywozu osadów, odpadów komunalnych, skratek i piasku wraz z odnotowaniem w dzienniku Oczyszczalni Ścieków.

13. Dozór mienia:
- regularne sprawdzanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, oświetlenia i znaków ostrzegawczych terenu oczyszczalni,
- zabezpieczenie terenu oczyszczalni przed osobami nieupoważnionym.

14. Czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ich udrożnienie.

15. Wykonywanie remontów bieżących kanałów, przykanalików i innych obiektów należących do gminy.

 

Czas pracy w systemie dwu zmianowym na podstawie grafiku:

poniedziałek – piątek: I zmiana od 6.00 do 14.00; II zmiana od 14.00 do 22.00.

sobota – niedziela – pozostałe dni wolne (święta) obowiązuje system dyżurów, za który przysługuję pracownikowi dzień wolny.

 

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz ksero-kopią posiadanych uprawnień należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 18 marca 2019 roku.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój reprezentowany przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: ido@onet.pl .

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na zastępstwo na stanowisko pracy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe osób:

a) niezatrudnionych będą przechowywane przez okres rekrutacji po tym okresie będą niszczone lub odbierane osobiście przez zainteresowanych,

b) osoby zatrudnionej, zostaną dołączone do jego akt osobowych i będę przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do:

a) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych osobowych;

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

9. Urząd Miasta Świeradów-Zdrój nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Multimedia