Konkurs na organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

2009-01-16 15:25:39
A+ A-

Świeradów-Zdrój, 2009-01-16


OGŁOSZENIE

na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz realizując Uchwałę Nr XLV/228/2008 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2009 roku

I. Przedmiotem konkursu jest zlecenie zadań w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Konkurs obejmuje organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień i przemocy . Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka.

Zadanie nr 1.

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki tańca nowoczesnego połączonego z elementami tańca towarzyskiego na terenie miasta Świeradów-Zdrój. Zadanie dotyczy zajęć w Świeradowie i w Czerniawie. Zakłada się organizację zajęć dla minimum 3 oddziałów tj. około 145 uczniów po 1,5 godziny raz w tygodniu. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2009 r. oraz od dnia 01.09.2009 r. do 19 grudnia 2009 r. Po każdym semestrze winny być zorganizowane pokazy taneczne prezentujące nabyte przez uczniów umiejętności. Wysokość środków finansowych 24.360,00 PLN ( w tym koszt wynajęcia sali):

A. na terenie Świeradowa- Zdroju- 16.800,00 PLN

B. na terenie Osiedla Czerniawa- 7.560,00 PLN

Zadanie nr 2

Organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych nauki fotografii i filmowania- Zadanie dotyczy zajęć na terenie Świeradowa i Czerniawy. Zadanie ma na celu upowszechnianie fotografii z elementami filmowania. Tematyka zajęć jest dowolna preferowane będą projekty dotyczące miasta i jego regionu ( przyroda, ciekawe wydarzenia w mieście itp.) Nabyte umiejętności – wykonane prace- zostaną zaprezentowane na oficjalnej stronie miasta. Wysokość środków finansowych – 5.000,00 PLN dla minimum 10 uczestników.

Zadanie nr 3

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci ( kolonie nad morzem- 2 tygodnie) związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wysokość środków finansowych- 33.750,00 PLN( 45 dzieci)

Zadnie nr 4

Atrakcyjne Wakacje 2009” - umożliwienie dzieciom i młodzieży , które pozostają na czas wakacji w swoich domach , spędzenia czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny. Tematyka projektów dowolna. Dotyczy zarówno Świeradowa-Zdroju i Czerniawy. Swoim działaniem ma objąć 75 dzieci.

Zajęcia prowadzone przez miesiąc ( lipiec lub sierpień) przez 5 godzin dziennie z wyjątkiem sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt musi posiadać bazę lokalową i zapewnić wyżywienie).

Wysokość środków finansowych – 12.000,00 PLN w tym:

A. Dla Świeradowa- Zdroju ( 50 uczestników) – 8.000,00 PLN

B. Dla Osiedla Czerniawa (25 uczestników) – 4.000,00 PLN

Zadanie nr 5

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w zakresie warsztatów plastycznych. Warsztaty plastyczne maja na celu przybliżyć dzieciom różnorodne techniki malowania poprzez zabawę. Tematyka zajęć dowolna.

Wysokość środków finansowych - 5.000,00 PLN dla minimum 10 uczestników.

Zadanie nr 6

Popularyzacja turystyki - Organizacja i przeprowadzenie Rodzinnych Marszy na Orientację ( impreza plenerowa dla 100 uczestników).Wysokość środków finansowych– 4.000,00 PLN

Zadanie nr 7

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży( lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy i ziemny, piłka siatkowa itp.) Wysokość środków finansowych- 15.000,00 PLN

Zadanie nr 8

Programy edukacyjne i szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programów

profilaktycznych, spektakli poruszających tematykę uzależnień i przemocy. Wysokość środków finansowych- 6.000,00 PLN w tym:

A. Trzeźwy kierowca - Bezpieczne dzieci.- 2.000,00

B. Programy artystyczne, recitale, itp. - 2.000,00

C. Profilaktyka problemowa przez twórczość , projekcje filmowe- 2.000,00.

Zadanie nr 9

Leczenie uzależnień ( konkurs skierowany do placówek lecznictwa odwykowego)zakładów działających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu ( Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44 z późn. zm.) - wykonywanie usług terapeutycznych. Wysokość środków finansowych -2.000,00 PLN

Więcej informacji o zadaniach konkursowych na stronie internetowej miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej.


Szczegółowych informacji udziela Jolanta Bobak Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień pod nr tel. (075) 78 17 666.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak