OTWARTE KONKURSY OFERT

2009-01-16 15:19:40
A+ A-

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz realizując Uchwałę Nr XLV/228/2008 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój o g ł a s z a:

 

  1. Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę na realizację zadania: 58.000 zł

a) organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych - 8.000 zł

Zadania zawarte w ofercie powinny zapewniać: uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Świeradowa-Zdroju, wolny nabór uczestników, udział dzieci, młodzieży i dorosłych w zajęciach sportowych.

b) utrzymanie sekcji piłki nożnej - 50.000 zł

 

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę na realizację zadania: 4.000 zł

  1. Działalność polegająca na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego.

  2. zakup i naprawa sprzętu specjalistycznego do Sekcji Operacyjnej w Świeradowie-Zdroju, niezbędnego do niesienia pomocy.

 

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę na realizację zadania: 2.000 zł

  1. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz prowadzenie działań na rzecz integracji i przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

  2. Aktywizacja społeczna i wyrównywanie szans w środowisku ludzi sprawnych.

 

Termin składania ofert: 30 dni od dnia 16 stycznia 2009 r.

Więcej informacji na temat warunków konkursu, wzór wniosku i sprawozdania w BIP oraz na www.swieradowzdroj.pl

Szczegółowych informacji udziela Monika Hajny Inspektor ds. Turystyki, Kultury i Sportu pod nr tel. 075/ 7136482.