Świeradów-Zdrój

OBWIESZCZENIE - wgląd do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

2008-07-10 12:17:35
A+ A-
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-ZdrójNa podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrójw dniach od 2008-07-25 do 2008-08-25 w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju, przy ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój w godz. od 8:00 do 15:00 (III p.)

  • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2008-08-14 w Miejskim Zespole Szkół, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 59-850 Świeradów-Zdrój, o godz. 16.00

 

  • Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

 

  • Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2008 r.

Multimedia

Do pobrania