Świeradów-Zdrój

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

2016-05-13 12:25:02
A+ A-

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ


Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)


zawiadamia Strony postępowania,

że w dniu 10.05.2015 r. postanowieniem znak GNiZP.604.2.2016 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie dla inwestycji p.n. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

realizowanego na działkach nr:

am. 1: 6/1; 6/2; 6/3; 14/1; 14/2; 15/268; 16; 17/2; 18;

19; 20/1; 20/6, 21.

am. 2: 3; 5; 6/5; 7/2; 7/3; 8; 9/10; 12; 14; 15; 16/1; 17/1; 17/2;

18; 19; 20; 21/1; 22/1; 23; 24; 25/1; 25/3; 26; 28/287.

am. 3: 1; 2; 4; 5; 6, 7/287; 8; 9; 10; 11; 12;

am. 4: 3/4; 3/13; 3/16; 3/17; 3/18; 3/27; 9/3; 11/1; 11/4; 12/1;

14; 16/2; 16/3; 18/1; 18/3; 19/1; 19/3; 22/3; 26/1; 28/287;

29/287.

am. 5: 1/1; 1/2; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51.

am. 6: 1; 2; 3; 20; 23; 24/1; 24/3; 24/4; 26; 27.

am. 7: 1/1; 1/2; 11; 12; 13; 14/1; 15; 29; 30; 31/1; 34.

am. 10: 1; 2; 6; 8; 9; 10; 11/2; 12/211.

am. 11: 1; 2/211; 3; 4; 5; 6; 7/211; 8; 9/211; 12.

am. 14: 2; 6; 7; 15; 17; 20; 22.


Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Jednocześnie ponownie informuję, że zgodnie z art. 10 i art 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) wszystkie Strony tego postępowania tj osoby będące w szczególności: właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi, dzierżawcami, współdzierżawcami wymienionych wyżej nieruchomości mają prawo do czynnego udziału w każdym jego etapie w szczególności poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Akta dostępne są w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, pok nr 2 od pn. do pt. w godz. prazy Urzędu tel. (075) 78 17 297

Multimedia

Do pobrania