Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu

2013-01-09 11:43:03
A+ A-
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2013 organizacji zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursami ofert w 2013 roku wynosi: 80 000,00 PLN, w tym:
- na realizację zadania nr 1 – 60 000,000 PLN

Na realizację zadań w 2012 roku przeznaczono kwotę w wysokości 90 000,00 PLN.
Na realizację zadań w 2011 roku przeznaczono kwotę w wysokości 67 000,00 PLN.
Na realizację zadań w 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 62 000,00 PLN.

1. Zadania przewidziane do realizacji:
Zadanie nr 1. Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - utrzymanie sekcji piłki nożnej.

2. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawa prawna:
  • art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
  • Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 maja 2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2012-2013 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Realizacja zadań w danym zakresie może być powierzona co najmniej jednemu podmiotowi.

3. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
3. Termin realizacji zadań konkursowych obejmuje okres od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31.12.2013 roku.
4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Świeradów-Zdrój i Zleceniobiorcą.

4. Wymagane dokumenty:
1. Oferta wraz z załącznikami złożona na druku będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2013.
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
4. Statut – kserokopia.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok obrotowy (UWAGA: sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych powinno zawierać: bilans, rachunek wyników, informację dodatkową.)
6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zaplanowanego działania.
7. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby do reprezentowania danego podmiotu (pełnomocnictwo, uchwała itp.).
8. Dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta (pieczątki, data, podpisy), na każdej ze stron dokumentu.

5. Ocena wniosków.
1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami;
b) zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji i częstotliwość planowanych zajęć,
c) doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta wskazujące na możliwość realizacji zadania,
d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (oszczędność i racjonalność kosztów realizacji zadania),
e) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (z zastrzeżeniem, że czynnik ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku zlecenia realizacji zadań w formie wspierania), nie tylko wkład finansowy, ale także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) analizę i ocenę realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych (w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne), uwzględniającą rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój przedstawi propozycje przyznania dotacji. Ostateczną wysokość dotacji ustali Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.
3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Termin składania ofert:
1. Wnioski należy składać do dnia 11 lutego 2013 r. osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, z dopiskiem na kopercie: „zajęcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013 – zadanie nr 1 - utrzymanie sekcji piłki nożnej”.
2. O terminie złożenia oferty droga pocztową decyduje data stempla pocztowego.
3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 4 marca 2013 r.
4. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2013.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (075) 71 36 482; 71 36 483.

Multimedia

Do pobrania