Świeradów-Zdrój

Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich - Boże Narodzenie 2023

 • 16 grudnia 2023, 11:00-16:00

 • Organizator : Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju.

 • Dom Zdrojowy Świeradów-Zdrój, 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 • +48 757136482

A+ A-

 

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa w Izerskim Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich Świeradów-Zdrój - Boże Narodzenie 2023

 

 

I. Termin, miejsce, Organizator.

 1. Organizatorem Jarmarku jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” (w skrócie Stacja Kultury), ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 2. Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich Boże Narodzenie Świeradów-Zdrój 2022 [zwany dalej Jarmarkiem] odbędzie się 16 grudnia 2023 roku na Hali Spacerowej i górnym tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju , ul. Konstytucji 3 Maja 1. Jarmark odbędzie się w godzinach: 11 .00 – 16 .00.

 3. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony Stacji Kultury jest Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Kulturalnych i Promocji - Diana Słupska , stacjakultury @swieradowzdroj.pl , tel. 75 71 36 48 2

II. Cel Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich.

 1. Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich to impreza, której celem jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych; wymiana doświadczeń pomiędzy producentami; umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami; wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Jarmark ma charakter cykliczny - odbywa się przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia w poszczególnych latach.

 2. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

III. Warunki uczestnictwa.

 1. W Jarmarku w charakterze Wystawcy mogą brać udział artyści, rzemieślnicy, producenci lokalnej, zdrowej żywności. Każdy z Wystawców zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących go przepisów prawnych i sanitarnych.

 2. Każdy uczestnik Jarmarku jest zobowiązany do przestrzegania przepisów epidemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

 4. Zabrania się Wystawcy sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.

 5. Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako Wystawcy zobowiązani są do przesłania na adres: stacjakultury@swieradowzdroj.pl karty zgłoszeniowej, którą można pobrać poniżej. Na ten sam adres mailowy należy przesłać jedną fotografię swoich produktów, jeśli Wystawca nie brał udziału we wcześniejszych edycjach Jarmarku. Informacje oraz zdjęcie zostaną wykorzystane do promocji imprezy i danego Wystawcy. Wystawca wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w tym celu jego zdjęcia i wizerunku.

 6. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 grudnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona

 7. Przesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Jarmark.

 8. Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska Wystawcy, którego ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei lub z braku miejsc. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.

 9. Organizator w terminie do 13 grudnia 2023 roku powiadomi mailowo lub telefonicznie Wystawców, którzy zostali przyjęci na Jarmark. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wystawcy na Jarmark bez podania przyczyny. Organizator ma także prawo powiadomienia poszczególnych Wystawców o przyjęciu na Jarmark w terminie wcześniejszym.

 10. Organizator zapewnia przyjętym i potwierdzonym Wystawcom miejsce na placu wystawowym.

 11. Organizator nie zapewnia stołów, krzeseł ani namiotów.

 12. Stoły, krzesła, namioty, nakrycia stołów, elementy dekoracyjne leżą w gestii Wystawcy.

 13. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.

 14. Na placu wystawowym nie ma możliwości podłączenia do prądu.

 15. Organizator wskaże miejsce, w którym Wystawcy będą mogli nieodpłatnie skorzystać z ciepłych napojów typu kawa, herbata podczas Jarmarku oraz toalety.

 16. Wystawcy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

 

IV. Ubezpieczenie.

 1. Wystawca ubezpiecza swój towar we własnym zakresie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem artykułów czy ich kradzieżą.

 3. Wystawca zobowiązany jest do zabrania swoich artykułów ze sobą po imprezie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku bez opieki, za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, kradzież i tym podobne zdarzenia.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Wystawcy mogą zgłaszać ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku bezpośrednio do Organizatora.

 2. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie jarmarku,

- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,

- za szkody spowodowane kradzieżą, innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich.

 1. W ramach współpracy z Organizatorem, Wystawcy będą mieli możliwość promocji swojej działalności na stronie internetowej miasta Świeradów-Zdrój – www.swieradowzdoj.pl oraz www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

 2. Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji.

 3. Przy sprzedaży alkoholu należy uzyskać jednorazowe zezwolenie w Urzędzie Miejskim Świeradów-Zdrój na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zgłoszenia na niniejsze zezwolenia będą przyjmowane w Referacie USC i Spraw Obywatelskich – tel. 75 78 16 929.

 4. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.

 5. Organizator Jarmarku nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści prezentowanych przez Wystawców.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Jarmarku w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych zgłoszeń lub bardzo złych warunków atmosferycznych, lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji epidemicznej. O takiej decyzji każdy z Wystawców, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Jarmarku zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem.

 7. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego dokumentu.

 

VI. Klauzula informacyjna RODO

 

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy , reprezentowane przez Dyrektor Dorotę Marek, z siedzibą przy ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój,

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: ido@swieradowzdroj.pl.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO złożenia karty zgłoszeniowej w Jarmarku.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 6. M a Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Organizator:

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju.

Multimedia

Do pobrania

Mapa