Świeradów-Zdrój

Konkurs ofert - TURYSTYKA

A+ A-
           Świeradów-Zdrój, 2015-04-02

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu turystyki w Świeradowie-Zdroju w 2015 roku

I. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
Uchwały Nr XLII/201/2013 Rady Miasta  Świeradów-Zdrój z dnia 27 marca 2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2014-2015 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Adresaci:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

III. Cel:
Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych miasta Świeradów-Zdrój w zakresie turystyki. Wyłonione oferty uzyskają dotację na dofinansowanie realizacji zadania.

IV. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
1. Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Świeradowa-Zdroju – organizacja wycieczek -          kwota 3 500,00 zł.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2015 roku. Zadanie powinno obejmować w szczególności: organizację wycieczek pieszych i autokarowych.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.  

VI. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10% wkład własny i/lub z innych źródeł. W tym finansowy udział własny lub z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów zadania. Oferent może wykazać 5% niefinansowy udział własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji. 
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na opłacenie: artykułów spożywczych.

VII. Warunki składania ofert. 
 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2015/Dokumenty oraz na stronie www.swieradowzdroj.pl/ Nasze miasto/Konkursy ofert na 2015 rok. 
 3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).
 4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. : Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 5. Do oferty konkursowej należy dołączyć: 
 1. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 2. Oświadczenie (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia):
a) O zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
b) O posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego, 
c) Inne dokumenty istotne dla oceny oferty.
 6. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 7. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć. W przypadku składania przez Oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.
2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godziny 12.00.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, a nie data stempla pocztowego. 
4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie 3 dni od daty powiadomienia Oferentów: telefonicznie lub mailem.
7. Oferty które nie zostaną uzupełnione lub będą nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.  

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty: 
 1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
 2. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu rozpatrzy złożone oferty pod względem formalnym i przekaże je Komisji Konkursowej, która dokona oceny merytorycznej.
 3. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój, który podejmie ostateczną decyzję.  
 4. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. Ocena formalna oferty: poprawne wypełnienie oferty, komplet załączników, zrozumiałość i przejrzystość oferty, kompletność opisu działań: 30 pkt.
 2. Ocena możliwości realizacji zadania: miejsce i cel wykonania zadania, oryginalność i innowacyjność projektu, spójny harmonogram planowanych działań, uwzględnienie wśród beneficjentów realizowanego zadania osób z niepełnosprawnością, przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, liczba uczestników, częstotliwość działań: 60 pkt.
 3. Budżet zadania: ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym celowość oszczędności oraz efektywność wykorzystania środków: 45 pkt.
 4. Środki własne: planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (z zastrzeżeniem, że czynnik ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku zlecenia realizacji zadań w formie wspierania), nie tylko wkład finansowy, ale także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków: 30 pkt.
 5. Analiza i ocena realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych (w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne), uwzględniającą rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 15 pkt.
 5. Oferta zaopiniowana do dofinansowania musi uzyskać min. liczbę punktów 100 na 180 możliwych.
 6. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

X. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój  na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2015 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.
2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Oferent dodatkowo zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie o przyznaniu dofinansowania.
4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

XI. Umowa
1. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.
2. W przypadku kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.
4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji. 

Multimedia