Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne

2018-08-06 09:40:54
A+ A-

Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne – to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałanie nr 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Łączna wartość projektu to 595 411,51 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 484 321,21 zł

Celem projektu jest zwiększony dostęp do usług społecznych, związanych z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Świeradów-Zdrój .

Zadanie polega na adaptacji powierzchni po dawnej Bibliotece Miejskiej i nadaniu jej nowej funkcji o charakterze społecznym. W pomieszczeniach znajdzie swoją siedzibę Klub Integracji Społecznej, którego działalność obejmie m.in. działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

 

Obok aktywizacji zawodowej, podopieczni Klubu będą również zachęcani do uczestnictwa
w spotkaniach i szkoleniach, mających na celu włączenie społeczne. Celem tych działań będzie wyzwolenie pozytywnych zmian, dotyczących w szczególności:

• kształtowania zaradności życiowej,

• nabywania kompetencji społecznych w tym komunikacyjnych,

• kształtowania kompetencji zawodowych,

• wzmacniania wiary we własne możliwości,

 

Podejmowane w ramach działalności społecznej Klubu działania będą zmierzać do osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości życia i integracji społecznej osób z grup defaworyzowanych (m.in. niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów). Przedmiotowy projekt przyczyni się zatem do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS, ze względu na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz poprzez wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

 

W ramach projektu przewidziano m.in. następujące roboty związane z adaptacją:

-demontaże i wyburzenia

-dostosowanie ścian, podłóg, sufitów

-stolarka okienna i drzwiowa

-instalacje wod-kan, elektryczna, teleinformatyczna, wentylacji grawitacyjnej, rozprowadzenie

instalacji c.o.

-wyposażenie

Projekt zlokalizowany jest na I piętrze, w budynku w którym mieści się Urząd Miasta i MOPS, przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie -Zdroju

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia