Dostęp do Informacji Publicznej

2008-10-03 13:01:43
A+ A-

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 • ">Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
 • ">Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

 • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

  • Opłaty Dostęp do informacji publicznych udostępnianych na piśmie, kopiowanie, wydruk, przesyłanie informacji lub przeniesienie jej na dyskietkę, CD-ROM jest bezpłatny. Dostęp do informacji publicznej jest odpłatny w przypadku gdy udzielenie informacji publicznej spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub w związku z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

  • Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój – sekretariat pok. Nr 5

  • Termin załatwienia sprawy: Udzielenie odpowiedzi lub odmowa w ciągu 14 dni
  • Uwagi:
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu (Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój), który wydał decyzję i składa się w Sekretariacie Urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Informacje publiczne , które nie mogą być udostępnione zgodnie z przepisami ustawy podlegają odmowie udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej. Nie podlegają udostępnieniu: 
   • informacje niejawne,
   • dane osobowe, prywatność osoby fizycznej,
   • tajemnice ustawowo chronione (np. tajemnica skarbowa)
   • tajemnice zawodowe (np. adwokacka, radcowska),
   • tajemnica przedsiębiorcy,

  i inne określone przepisami prawa.


  Multimedia