Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej 2014-2015

2017-03-17 12:39:28
A+ A-

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej

w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu 5.602.859,67 PLN w tym dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rolnego - 3.394.512,00 PLN

 

Zakończone zostały roboty budowlane związane z budową oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa realizowane w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” przez Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o. z Sadów Dolnych.

Obecnie przeprowadzany jest rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków, mający na celu osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi Qśr.dob = 250 m3/d.

Zastosowano trzystopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym, z redukcją związków biogennych, ze stabilizacją osadu.

Opis obiektów oczyszczalni :

- zbiornik retencyjny z sitem spiralnym pionowym bezwałowym i pompownią ścieków surowychścieki surowe na oczyszczalnię transportowane są rurociągiem grawitacyjnym, trafiają do zbiornika retencyjnego, w którym zainstalowane jest sito spiralne bezwałowe pionowe z systemem separacji skratek (na sicie wyłapywane są większe zanieczyszczenia naniesione przez ścieki). Do zbiornika retencyjnego trafiają również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, po przepłynięciu przez stację zlewczą ścieków dowożonych,

- stacja zlewcza z pomiarem – do przyjmowania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi,

- zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – ma na celu wyeliminowanie ze ścieków większych, pływających lub wleczonych nieczystości stałych oraz wyeliminowanie zanieczyszczeń nierozkładalnych (plastik, papier) i piasek,


- osadnik wstępny - w osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwo opadające i rozpoczęte są procesy tlenowo-beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowania ścieków oraz proces przeróbki osadu,

- komora anoksyczna – z osadnika wstępnego ścieki przepływają grawitacyjnie do zbiornika niedotleniowego (komory anoksycznej), gdzie następuje wymieszani ich ze ściekami i osadem czynnym, podawanym z ostatniej komory napowietrzania za pomocą znajdującej się tam pompy recyrkulacyjnej. Do komory anoksycznej recyrkulowany jest również osad z osadnika wtórnego. Mieszanie ścieków surowych w komorze niedotleniowej z osadem czynnym realizowane jest za pomocą mieszadła poziomego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych.

- komory osadu czynnego – po komorze niedotleniowej ścieki poddawane są procesowi wgłębnego napowietrzania w połączonych szeregowo 2 komorach osadu czynnego, przy pomocy sprężonego powietrza dostarczanego dmuchawami i zainstalowanymi przy dnie zbiorników rusztami napowietrzającymi. W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków i redukcja BZT5.

- osadnik wtórny - po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje końcowy proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego. Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i urządzenie pomiarowe przepływu odprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym na filtr kanałowy a później do Czarnego Potoku,

- komora stabilizacji osadu – w komorze stabilizacji osadu następuje proces tlenowej stabilizacji osadu, osad ustabilizowany tlenowo podawany jest za pomocą pomp do odwadniania na prasę odwadniania osadu,

- budynek wielofunkcyjny techniczny z częścią socjalną w budynku znajdują się następujące pomieszczenia: pokój obsługi, szatnia czysta, szatnia brudna, WC, umywalnia, korytarz, pomieszczenie dmuchaw z agregatem prądotwórczym, pomieszczenie prasy osadu,

- wiata osadu – osad po prasie podawany jest podajnikiem ślimakowym do wiaty osadu.


Multimedia