Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 2012-2013

2013-04-10 11:20:44
A+ A-

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój realizuje projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych pt.„Szkoła Przyjazna dla Każdego ucznia- uczę się, poznaję doświadczam”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, poddziałanie 9.1.2
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej oświaty usług
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem objęci zostaną zdiagnozowani uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świeradów- Zdrój. Ponadto zajęciami zostaną objęte dzieci, które rozpoczną edukację w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział ci uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy, tj. 45 uczniów ( 20 dziewczynek i 25 chłopców. Z kolei w zajęciach rozwijających zdolności matematyczne i matematyczno- przyrodnicze weźmie udział 25 uczniów ( 11 dziewczynek i 14 chłopców) , w celu rozwijania zainteresowania i kompetencji matematycznych i matematyczno- przyrodniczych. Diagnozę tych uczniów przeprowadzono na podstawie ankiet, rozmów z uczniami i ich rodzicami oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

Prowadzone zajęcia mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie:

 1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (60 h na dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013 – 16 uczniów) rok szkolny 2011/2012 (dwa semestry – 30h) -30 h – I grupa (8 uczniów w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców); Rok szkolny 2012/2013 (dwa semestry 30h)- II grupa 8 uczniów (6 dziewczynek i 2 chłopców);

 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (6 0 h na dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013 – 14 uczniów) Rok szkolny 2011/2012 (dwa semestry - 30h) – 30 h grupa I (7 uczniów w tym 4 dziewczynki i 3 chłopców); Rok szkolny 2012/2013 (dwa semestry 30 h) - 30 h - II grupa 7 uczniów (5 dziewczynek i 2 chłopców),

 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze (60h na dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013 ) - rok szkolny 2011/2012 – (dwa semestry -30 h ) - 30 h - I grupa (7 uczniów w tym 3 dziewczynki i 4 chłopców); Rok szkolny 2012/2013 (dwa semestry 30h); - II grupa 8 uczniów (6 dziewczynek i 2 chłopców);

 4. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne-muzykoterapia, dla dzieci niepełnosprawnych -60 godzin rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013.

 5. Gimnastyka korekcyjna ( 60 h na dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013) Rok szkolny 2011/2012 (dwa semestry – 30h) -30 h – I grupa (10 uczniów w tym 4 dziewczynki i 6 chłopców); Rok szkolny 2012/2013 (dwa semestry 30h)-30 h- II grupa 10 uczniów (4 dziewczynki i 6 chłopców);

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II:

 1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (60 h na dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013 – 14 uczniów) rok szkolny 2011/2012 (dwa semestry – 30h) -30 h – I grupa (7 uczniów w tym 5 dziewczynek i 2 chłopców); - (dwa semestry 30 h) ; 30 h -II grupa (7 uczniów w tym 3 dziewczynki i 4 chłopców);

 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (6 0 h na dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013 – 15 uczniów) rok szkolny 2011/2012 (dwa semestry - 30h) – 30 h grupa I (8 uczniów w tym 5 dziewczynek i 3 chłopców) ; Rok szkolny 2012/2013 (dwa semestry 30 h)- 30 h - II grupa 7 uczniów (4 dziewczynki i 3 chłopców);

 3. Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania matematyczne – 30 godzin w roku szkolnym 2011/2012 dla 10 uczniów.

 

Zakładane rezultaty z realizacji zajęć to:

 • Rezultaty miękkie
 1. Wyrównania szans edukacyjnych u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 2. Wyrównania szans edukacyjnych u uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych .

 3. Rozszerzenia kompetencji matematycznych i matematyczno-przyrodniczych .

 4. Zapewnienia profilaktyki w zachowaniach uczniów poprzez niwelowanie nieprawidłowości w postawie fizycznej

 5. Uczenie polisensoryczne wsparciem rozwoju uczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym.

 • Rezultaty twarde
 1. U dzieci biorących udział w zajęciach wyeliminowane zostaną trudności w czytaniu i pisaniu.

 2. Dzieci biorące udział w zajęciach zdobędą umiejętności matematyczne.

 3. Dzieci biorące udział w zajęciach rozwiną zainteresowania w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych.

 4. Dzieci biorące udział w zajęciach skorygują wady postawy.

 5. Udział w zajęciach pozwoli ograniczyć trudności wykorzystywania zmysłów w dostosowaniu się do życia wśród rówieśników.

Multimedia